Araştırma Makalesi

Adana’da 1997-2001 Yılları Arasında Otopsisi Yapılan Çocukluk Çağı Ölüm Olgularının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

10.17986/blm.200492536

  • Mustafa M ARSLAN
  • Hakan KAR
  • Necmi ÇEKİN
  • Ramazan KARANFİL

Gönderim Tarihi: 19.08.2004 Kabul Tarihi: 12.11.2004 The Bulletin of Legal Medicine 2004;9(2):37-42

Günümüzde çocuklar ülkeden ülkeye değişen oranlarda öngörülebilir ve önlenebilir nedenlerle ölmekte veya sakat kalmaktadır.

Çalışmamızda Adana Adli Tıp Kurumu’nda otopsisi yapılmış çocukluk çağı ölüm olgularının özellikle orijin, ölüm nedeni, yaşa göre dağılımı araştırılıp çocukluk çağı adli ölüm olgu profili ortaya konularak buna yönelik koruyucu hekimlik programlarının öngörülmesi amaçlanmıştır.

Bu çalışmada 1997-2001 yılları arasında Adli Tıp Kurumu Adana Grup Başkanlığı Morg ihtisas Dairesinde otopsisi yapılan çocukluk çağı ölüm olguları; yıllara, ölüm orijini, ölüm nedeni, cinsiyet ve yaş gruplarına göre değerlendirilerek tablo ve grafikler şeklinde sunulmuştur.

Çalışmamızda toplam 682 çocukluk çağı ölüm olgusu tespit edildi. Yıllara ve yaş gruplarına göre dağılım incelendiğinde; olgu sayısında yıldan yıla artış olduğu, en fazla görüldüğü yaş grubunun 260 olgu (%38.12) ile 0-6 yaş grubu olduğu, ölüm orijinlerinin yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde; 0-6 ve 12-15 yaş gruplarında doğal orijinli ölümlerin, 7-11 yaş grubunda kaza orijinli ölümlerin ve 16-18 yaş grubunda intihar orijinli ölümlerin sık görüldüğü, ölüm nedenlerinin yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde; 0-6 yaş grubunda hastalığa bağlı ölümlerin, diğer yaş gruplarında ateşli silah yaralanmalarına ve suda boğulmalara bağlı ölümlerin ön planda olduğu saptandı.

Çocukluk çağı ölüm sebeplerine yönelik, güncel ve yöreye özgü çalışmaların sonuçlarına göre planlanan, yöresel koruyucu hekimlik stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanması neticesinde, bu tür önlenebilir nedenlere bağlı ölüm oranlarında azal- ma sağlanacağı kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Otopsi, çocukluk çağı, ölüm