Araştırma Makalesi

Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesinde Değerlendirilen Ensest Olgularının Sosyodemografik Özellikleri

10.17986/blm.2016323750

  • Rıza Yılmaz
  • Ahmet Eryılmaz

Gönderim Tarihi: 05.03.2016 Kabul Tarihi: 02.07.2016 The Bulletin of Legal Medicine 2016;21(3):167-171

Amaç:

Ensest, kanunlar tarafından evlenmesi yasaklanmış aile üyeleri ve akrabalık ilişkilerini de içeren yakın kan bağı olan kişiler arasındaki seksüel aktivite olarak tanımlanmaktadır. Çocuğun cinsel istismarının bir çeşidi olan ensest konusunda Türkiye’de az sayıda çalışma bulunması nedeniyle Zonguldak ilinde ensest olayının özelliklerini anlayabilmek amacıyla Mahkeme veya Savcılıklardan Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne gönderilen olgular sosyo demografik olarak değerlendirilmiştir.

Gereç ve Yöntem:

BEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Adli Tıp Polikliniği’ne Temmuz 2010-Haziran 2014 tarihleri arasında adli rapor düzenlenmesi amacıyla gönderilen ensest olgularında yaş, cinsiyet, eğitim durumu, saldırı-istismar tipi ve sıklığı, zeka düzeyi, psikiyatrik muayene bulguları ve saldırganla akrabalık derecesi retrospektif olarak incelenmiştir.

Bulgular:

BEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Adli Tıp Polikliniği’ne ensest olgu olarak gönderilen 3-38 yaşları arasındaki olguların 38’i kadın, 1’i erkek olmak üzere toplam 39 olgudan oluşmaktadır. Enseste maruz kalmış olgular eğitim açısından incelendiğinde 10 tanesinin 7 yaşından küçük olması nedeniyle henüz okula başlamadığı, 2 tanesinin yaşının büyüklüğüne rağmen okula hiç gönderilmedikleri, ilköğretim sonrası devam etmeyen olgu sayısının ise 6 kişi olduğu gözlenmiştir.

Sonuç:

Tüm toplumu sağlık, eğitim, sosyal, ekonomik ve politik yönden ilgilendiren ve çözümü için de tüm bu alanları kapsayacak şekilde multidisipliner yaklaşım gerektiren ensest olaylarını önlemek için kısa, orta ve uzun dönemde, bölgesel ve tüm ülke çapında hazırlanacak planlarla önlemler alarak ensest olguları en aza indirebilir ve hatta ortadan kaldırabilir.

Anahtar Kelimeler: Ensest,Çocuk istismarı,Cinsel istismar,Aile içi şiddet,Adli tıp