Derleme

Diyabet Hastalarında Hipogliseminin Ceza Sorumluluğuna Etkisi

10.17986/blm.2019149819

  • Ayşe Derya Kaynak
  • Ali Rıza Tümer

Gönderim Tarihi: 18.06.2018 Kabul Tarihi: 10.09.2018 The Bulletin of Legal Medicine 2019;24(1):57-62

Suç isnat edilen kişilerin, haksız cezai yaptırımdan kaçınmak için savunmalarında sağlık problemlerini öne sürerek, suça konu eylem esnasında iradelerinin yerinde olmadığını iddia etmeleri sık karşılaşılan bir durumdur. Bu konuda akıl ve ruh sağlığı ile ilgili rahatsızlıklar en sık karşımıza çıkanlardır. Ancak, bilinç durumunu etkileyen diğer sağlık problemlerini de unutmamak gerekmektedir. Diyabet hastaları da hipoglisemi atağında işlenen suçlarda iradelerinin devre dışı kaldığını iddia edebilmektedir. Çünkü diyabet hastalarında uzun vadede gelişen görme kaybı, böbrek yetmezliği, kalp krizi, kişilik değişiklikleri gibi bilinen kronik komplikasyonlar yanında, yüksek doz insülin uygulaması nedeniyle ortaya çıkan ve bilişsel işlevlerde bozukluklarla karakterize hipoglisemi ve nöroglikopeni gibi akut tedavi komplikasyonları da mevcuttur. Mahkemeler bu nedenle kişinin cezai sorumluluğunun tespiti hususunda, adli tıp uzmanlarından bilirkişi görüşü isteyebilmektedirler. Bu makalede, diyabet hastalarında sık görülen bir tedavi komplikasyonu olan hipoglisemi ve nöroglikopeninin kişide oluşturduğu bilişsel ve kognitif bozuklukların cezai sorumluluğu etkileyebilecek bir durum olup olmadığı, etkiliyorsa hangi kapsamda etkileyebileceği hususunun, bu konuda görülmüş davalar örnek gösterilerek tartışılması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Diyabet Hastası,Hipoglisemi,Ceza Ehliyeti,Davranış