Araştırma Makalesi

Hastane ve Hastane Dışı Otopsi Olgularında Bronşial Mukus ve Kalp Kanında Postmortem Olarak Saptanan Gram Negatif Çomakların Sayısı ile Morgda Kalma Sürelerinin Karşılaştırılması

10.17986/blm.199612136

  • Hüseyin Çakan
  • Bekir Kocazeybek
  • Vecdet Öz

Gönderim Tarihi: 18.05.1996 Kabul Tarihi: 30.07.1996 The Bulletin of Legal Medicine 1996;1(2):68-73

Çalışmamızda değişik ölüm sebepleriyle Adli Tıp Kurumu morguna otopsi amacıyle gelen 60 hastane kökenli, 60 hastane dışı olmak üzere toplam 120 olgunun asepsi koşullarında antemortem steril olarak kabul edilen bronşial mukus ve kalp kanı , materyalleri alınmış ve Gram negatif çomak üremesi bakımından bakteriyolojik incelemeleri yapılmıştır. Olguların morgda kaldıkları 1-3 gün boyunca değişik zaman aralıklarında alman materyallerinde postmortem Gram negatif çomakların varlığını, saptanan çomakların cins ve tür düzeyinde tanısı ve en önemlisi morgda kalma süreleriyle üreme insidansları arasındaki ilişkiyi belirlemeye çalıştık.

Her iki materyalde üreme bakımından farklı araştırma grupları arasında bronşial mukus ve kalp kanında Gram negatif çomak üreme oranı bakımından anlamlı bir fark sapta-yamamıza (p>0.05) karşın, yüzde olarak hastane kökenli olgularda daha fazla üreme belirlenmiştir.

Hastane ve hastane dışı otopsi olgularının morgda kalma süreleri içinde üreme insidansları karşılaştırıldığında hastane kökenlilerde alınan tüm materyallerde morg süresi uzadıkça üreme oranının azaldığı (p<0.002), hastane dışında ise ise bunun tam tersine bir korelasyonla morgda kalma süresinin uzamasıyle üremenin arttığı (p>0.05) saptanmıştır.

Sonucumuz hastane kökenli otopsi olgularının yoğun bir bakteriyal kontaminasyona maruz kaldıklarını, hastane dışı otopsi olgularında ise mikroorganizma üreme ve yayılmasına engel teşkil eden clokusal mikroorganizma florası ve anatomik bölgelerin bozulmamasmın önemini ortaya koymuştur. Ayrıca her iki araştırma grubunda alman bronşial mukus ve kalp kanı kültüründe en fazla Escherichia coli'nin izole edilmesi, olguların postmortem yoğun bir enterik bakteri kontaminasyonuna maruz kaldıklarını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Hastane Otopsisi, Hastane Dışı Otopsisi, Bronşial Mukus, Kalp Kanı, Gram Negatif Çomak.