Araştırma Makalesi

HEKİMLERİN ÖLÜMLE KARŞILAŞMA SIKLIKLARINA GÖRE ÖTENAZİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

10.17986/blm.2013183255

  • Cem UYSAL
  • Bekir KARAASLAN
  • Halis TANRIVERDİ
  • Tahsin ÇELEPKOLU
  • Mustafa KORKMAZ
  • Kasım BULUT
  • Yasin BEZ
  • Yaşar TIRAŞÇI
  • Erdem ÖZKARA

Gönderim Tarihi: 05.03.2014 Kabul Tarihi: 03.07.2014 The Bulletin of Legal Medicine 2013;18(3):91-97

Ötenazi, tedavisi mümkün olmayan ve insanda acıma duygusu uyandıran bir rahatsızlığı bulunan kişinin acılarını dindirmek için hastanın talebiyle ya da iradesinin alınamadığı hallerde kanuni temsilcisi veya mirasçıla¬rının izni ile icrai ya da ihmali bir davranışla, tıbbi yoldan hastanın hayatına son verilmesidir. Dünyada bir çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de ötenazinin her şekli suç olarak sayılmaktadır. Bu çalışmada; terminal dönemde durumu kötü olan veya sonu ölümcül olabilecek derecede hastalığı olan hastalarla ilgilenen hekimler ile sonu ölümcül derecede hastalıkları olmayanlar ile ilgilenen hekimlerin ötenazi hakkındaki görüşlerinin karşılaştırılmasını kapsamaktadır.

Anket çalışmamız 2013 yılı içerisinde Dicle ve Gaziantep Üniversiteleri Tıp Fakültesi Hastanelerinde Temel Bilimler Bölümlerinde, hemodiyaliz, yoğun bakım ünitelerinde, hematoloji ve onkoloji servislerinde, dahiliye, pediatri, psikiyatri ve fizik tedavi kliniklerinde görev yapan hekimlere uygulanmıştır. 169 olgu cinsiyet, yaş, medeni durum, çocuk sayısı, yaşadıkları aile tipi, çalıştıkları bölüm, ölümle karşılaşma sıklıkları, mesleki deneyimi, yatağa bağımlı bir yakınları olup-olmaması, kendilerine ve yakınlarına ötenazi isteyip-istememe görüşlerine göre incelenmiştir.

Olguların çalıştıkları bölümler genel durumu ağır ve mortalitesi yüksek olan hastalarla karşılaşma sıklığına göre 3 alt grupta değerlendirilmiştir. Ankete katılanların 60 (%35.5)'ı kadın ve 109 (%64.5)'u erkektir. Olgularımızdan 105'i (%62.1) evli, 63'ü (%37.3) bekar, 1'i (%0.6) dul olduğunu belirtmiştir. Ankete katılanların 85 (%50.3)'i yaşına ve tanısına bağlı olarak ötenaziyi düşünebileceğini, 20 (%11.8) olgu kararsız olduklarını ve 64 (%37.9) olguda hangi durumda olursa olsun düşünmeyeceklerini belirtmişledir.

Ötenazi, tıbbi ve hukuki yönüne ek olarak insanların inancını ve duygu durumlarını da içeren bir hadisedir. Her ne kadar ülkemizde ötenazi yasak olsa da hekimlerin hiçte azımsanmayacak bir kısmı ülkemizde pasif ötenazinin uygulandığı kanaatindedir. Ötenazi ister pasif ister aktif bir şekilde uygulansın bu durum sağlık çalışanları, hasta ve hasta yakınları için çok zor bir karardır.

Anahtar Kelimeler: Ötenazi, ölüm, hekim.