Araştırma Makalesi

Hukuk Fakültesi Öğrencilerinde Kadına Yönelik Şiddet Algısı ve Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi

10.17986/blm.1291

  • Kağan Gürpınar
  • Işıl Pakiş
  • Cem Terece
  • Oğuz Polat

Gönderim Tarihi: 12.03.2019 Kabul Tarihi: 21.04.2020 The Bulletin of Legal Medicine 2020;25(3):167-175

Amaç:

Kadına yönelik şiddetin önemli bir sağlık sorunu olduğu bilinmektedir. Çalışmada hukuk fakültesi öğrencilerinin kadına yönelik şiddet hakkında farkındalıklarının, bilgi düzeylerinin ve tutumlarının araştırılması ve buna yönelik çözüm önerilerinin sunulması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Araştırmaya Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okuyan 192 öğrenci katılmıştır. Araştırma verisi araştırıcılar tarafından literatür taranarak hazırlanan anket formu ile toplanmıştır.

Bulgular:

Çalışmaya katılan öğrencilerin yaşları 18-38 arasında olup ortalama yaş 21,6’dır. Çalışmada toplumsal cinsiyet rolleri ve eşitliğine ilişkin önermelere verilen yanıtlarda eşitlikçi görüşler %70,9 ile %90,7 arasındadır. Öğrencilerin “Bazı durumlarda kadınlar eşleri tarafından dayak yemeyi hak eder” önermesine katılma oranları %9,9’dur. Kadınların erkeklere göre eşitlikçi önermelere katılma oranları daha yüksek bulunmuştur (p<0.005). Fiziksel, ekonomik, cinsel şiddet ile ilgili farkındalık kadınlarda erkeklere göre daha yüksek bulunmuştur. Annesi lise ve üniversite mezunu olanlarda ve annesi bir işte çalışanlarda toplumsal cinsiyete yönelik eşitlikçi bakış açısı daha yüksek bulunmuştur. Katılımcıların %52,1’i “Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’u’’ bildiklerini ifade etmiştir.

Sonuç:

Kadına yönelik şiddet olgularının saptanması, tedavisi ve rehabilitasyonu, şiddeti önleyici önlemlerin alınması, kadınların yargı sürecinde haklarının korunması sürecinde hukukçuların da içinde olduğu pek çok disiplin görev almaktadır. Hukuk fakültesi öğrencilerine yönelik yapılan bu çalışmada toplumsal eşitliği savunan görüşler yüksek oranlarda olsa da bu bulgu kadın öğrencilerin çok yüksek oranlarda eşitlikçi yaklaşımlara katılmaları ile ilgilidir. Bu alanla ilgili farkındalığı artıracak çalışmaların yapılması, üniversite eğitim programına bu alanla ilgili derslerin konulması, konunun gündemde tutulması, meslek içi eğitimlerle de desteklenmesi çok önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Kadın, Şiddet, Farkındalık, Hukuk, Kadına yönelik şiddet