Derleme Makalesi

İskelet Kalıntılarından Ölüm Zamanı Tayininde Radyoizotop Analizleri

10.17986/blm.2016323752

  • Özge Ünlütürk

Gönderim Tarihi: 04.06.2016 Kabul Tarihi: 22.06.2016 The Bulletin of Legal Medicine 2016;21(3):177-182

Ölüm zamanı tayini adli olgularda en önemli sorunlardan biridir. Cesedin taze olduğu veya yumuşak dokusunun henüz mevcut olduğu durumlarda ölüm zamanını tespit etmek nispeten daha kolaydır. Ancak cesetlerin dekompozisyon seviyesi ilerlediğinde veya iskeletleşme gerçekleştiğinde ölüm zamanı aralığını tespit etmek daha komplike bir hale gelmektedir. Cesedin dekompozisyon aşamaları değerlendirilirken çevresel şartlar, cesedin bulunduğu konum ve cesedin beden özellikleri gibi farklı kriterlerin birlikte incelenmesi gerekir. Ölüm zamanı tayini öncelikle makroskobik olarak morfolojik değişimlere göre yapılmaktadır. Ancak, özellikle ölümün üzerinden uzun süre geçtiği ve iskeletleşmenin gerçekleştiği durumlarda çeşitli histolojik, kimyasal veya fiziksel yöntemler de ölüm zamanının tespit edilmesinde kullanılabilir. Bu yöntemlerden radyoizotop analizleri, çevresel faktörlerden etkilenmemesi bakımından en çok üzerinde durulan yöntemler olmuştur. Yarılanma ömürlerinin kısa olması sebebiyle özellikle Sr ve Pbradyonüklidlerinin ölçümleri ile yapılan analizler ölüm zamanı aralığının tespitinde başarılı sonuçlar vermiştir.

Anahtar Kelimeler: Ölüm zamanı tayini,Radyoizotop analizi,Nükleer test,Sr,Pb