Araştırma Makalesi

KANSER TANISINDA ADLİ OTOPSİLERİN ROLÜ

10.17986/blm.201318229

  • Gülden ÇENGEL
  • Zehra DEMİROĞLU UYANIKER
  • Ümit ÜNÜVAR
  • İsmail Özgür CAN
  • Esra Gürlek OLGUN

Gönderim Tarihi: 15.01.2014 Kabul Tarihi: 28.05.2014 The Bulletin of Legal Medicine 2013;18(2):47-51

Kanser, çoğunlukla doğal orijinli bir ölüm nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte kanser olguları; ani beklenmedik ölüm, ihmal veya malpraktis iddialarında adli nitelik kazanmakta ya da adli otopsilerde rastlantısal bir bulgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Medikolegal otopsilerde, onkolojik hastalıkların yerinin, ölüm nedenleri veya ölüme neden olabilecek diğer faktörler yönünden incelendiği az sayıda çalışmaya ulaşılmıştır. Bu çalışmada; bölgemizde yapılan adli otopsiler arasında malignite tanısı almış olguların özelliklerinin ve malignite türlerinin ortaya konulması amaçlandı. Ayrıca, onkolojik hastalıkların, ölüm nedeni ve ölümde rol alan/kolaylaştıran etmen olarak rolünü ortaya koymada adli otopsinin yeri ve önemi değerlendirilmeye çalışıldı.

2001-2009 yılları arasında Adli Tıp Kurumu İzmir Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi’nde yapılan adli otopsi raporları retrospektif olarak gözden geçirildi. Postmortem histopatolojik incelemesi yapılmış ve malign tümör tanısı almış olgular çalışmaya dahil edildi. Olguların yaşı, cinsiyeti, tümörün yerleşim yeri, yayılım gösterdiği organlar, ölüm nedeni ve ölümle ilişkisi araştırıldı.

Postmortem histopatolojik inceleme yapılan 3722 olgunun 86'sında tümör tespit edilmişti. Bunların 7'si benign tümör tanısı aldığı için çalışma dışı bırakıldı. Çalışmaya dahil edilen 79 malign tümör tanısı alan olgunun %79.7 erkek, %20,3 kadındı. Yaş ortalaması 54.96±20.35'dı (aralık 7-88). Tümörlerin en sık solunum sistemi % 35.4, gastrointestinal sistem % 19, genitoüriner sistem % 10.1 ve santral sinir sisteminde %8.9 yerleşim gösterdiği gözlendi. Histopatolojik sınıflamaya göre en sık tümörler, epitelyal (%65.8), hemopoetik (%12.7), mezenkimal (%7.6)'di. Ölüm nedeninin olguların %73.4 tümöre bağlı komplikasyonlar ve metastazlar olduğu, %7.6'sında başka doğal nedenler, %12.7'sinde travma ve intoksikasyon gibi diğer nedenlerdi.

Günümüzde tıbbi (hastane) otopsilerinin giderek azaldığı ve klinik tanıların kanser istatistiklerini oluşturmada yeterli olmadığı göz önüne alındığında, adli otopsilerde malignitelerin büyük olgu serisi çalışmalarıyla araştırılmasının, toplumsal sağlık verilerine önemli katkı sağlayacağı düşüncesindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Kanser, adli otopsi, ölüm nedeni.