Araştırma Makalesi

Kemik Yaşı Tayininde Kullanılan Greulich-Pyle ve Tanner-Whitehouse Yöntemlerinin Karşılaştırılması

10.17986/blm.2020.v25i1.1339

  • Atilla Kaplan
  • Hakan Yılmaz

Gönderim Tarihi: 21.09.2019 Kabul Tarihi: 09.01.2020 The Bulletin of Legal Medicine 2020;25(1):6-15

Amaç:

Pediatrik dönemde tıbbi ve adli açıdan önemi nedeniyle kemik yaşı tayini için çekilen sol el bileği grafisini değerlendirmede en çok kullanılan Greulich- Pyle atlası ve Tanner-Whitehouse yöntemlerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Bu çalışmada kronolojik yaşları 11-16 arasında değişen 150 kız olgu ve 11-18 arasında değişen 210 erkek olgu incelenmiştir. Toplamda 360 olgu yıllara ve cinsiyete göre 12 gruba ayrılmıştır. Tüm olguların sol el bilek grafileri retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Olguların kemik yaşı tespiti GP atlası, TW2 ve TW3 yöntemlerine göre yapılmıştır. TW yönteminde en çok kabul gören RUS skorları kullanılmıştır. Yöntemler ile kronolojik yaş arasında ilişki, fark ve kullanılabilirlik araştırılmıştır.

Bulgular:

Genelde TW2 yöntemi olguların yaşını daha büyük, TW3 yöntemi ise küçük göstermektedir. Kronolojik yaş ile kemik yaşı arasındaki farklar GP yönteminde anlamlı bulunmamış, TW3 yönteminde anlamlı bulunmuştur.

Sonuç:

Çalışmaya dâhil edilen yaş gruplarında GP atlasının daha kullanılabilir olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Kronolojik yaş, kemik yaşı, el bilek radyografisi, Greulich- Pyle atlası, Tanner-Whitehouse metodu