Araştırma Makalesi

MESLEKLERİ NEDENİ İLE KARBONMONOKSİTE MARUZ KALAN İTFAİYE ERLERİNDE KANDA KARBOKSİHEMOGLOBİN DÜZEYİ

10.17986/blm.199721196

  • Gülin Güvendik
  • Serap Gürtdüzer
  • Nuray Tümtürk

Gönderim Tarihi: 18.05.1996 Kabul Tarihi: 20.06.1997 The Bulletin of Legal Medicine 1997;2(1):7-10

Bu çalışmada, karbonmonokside meslekleri nedeni ile maruz kalan itfaiye erlerinin kan karboksihemoglobin düzeylerinin araştırılması amaçlanmıştır. Kan örneklerinde karboksihemoglobin saturasyon yüzdesinin tayini için türev spektrofotometri yöntemi kullanılmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre; İtfaiye erlerinde, sigara alışkanlığı olanlarda (n=15) ortalama %5.93±0.25 COHb, sigara içmeyenlerde (n=5) ortalama %3.42±0.23 COHb; kontrol grubunda, sigara içenlerde (n=20) ortalama %5.48±0.22 COHb, sigara içmeyenlerde (n=20) ortalama %1.26±0.05 COHb bulunmuştur.

COHb düzeyi sigara içen tüm grublarda, içmeyenlere göre anlamlı yüksek bulunmuştur (p<0.05).

Anahtar Kelimeler: Karbonmonoksit, karboksihemoglobin, türev spektrofotometresi