Araştırma Makalesi

Postmortem Kalp Okulu

10.17986/blm.2019252260

  • Volkan Zeybek
  • Ayşe Kurtuluş
  • Cüneyt Orhan Kara
  • Asuman Kaftan
  • İsmail Doğu Kılıç
  • Gökhan Ersoy
  • Kemalettin Acar

Gönderim Tarihi: 13.12.2018 Kabul Tarihi: 08.04.2019 The Bulletin of Legal Medicine 2019;24(3):171-176

Giriş:

Ani kardiyak ölümlerde, otopsi kesin ölüm nedenini belirlemede ilk ve tek seçenektir. Avrupa Kardiyovasküler Patoloji Birliği tarafından, ani ölüm/ ani kardiyak ölüm tanımlamaları, otopsi prosedürü ve yapılması gereken laboratuvar tetkiklerinin açıklandığı, ani kardiyak ölümlerin otopsisi için güncellenmiş kılavuz yayınlanmıştır. Çalışmamızda bu kılavuzdan hareket edilerek, konu hakkında standart oluşturma çabasına yönelik temel multidisipliner teorik bilgi aktarımı ve kalp diseksiyonu beceri eğitimini de içeren, iki günlük bir eğitim şeklinde planlanan ve “Postmortem Kalp Okulu” adı altında uygulamaya konulan bir kurs programının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Kurs, teorik ve uygulama eğitiminin yapıldığı iki kısım olarak planlamıştır. Katılan adli tıp uzmanlık öğrencilerinin bilgi düzeyinde, öğrenme hedeflerine ulaşıp ulaşamadıklarını saptamak amacıyla, kursun başlangıcı ve bitişinde kullanılmak üzere öğrenme hedeflerine uygun olarak 10 soruluk bir test oluşturulmuştur. Kursiyerlerin, kursa ait deneyimleri South East Thames kısa interaktif kurs değerlendirme ölçeği ile değerlendirilmiştir. Bu ölçeğin sonuna kursiyerlerin beceri kazanımlarına yönelik düşüncelerini öğrenmek üzere iki madde eklenmiş ve ayrıca nitel değerlendirmede kullanılmak üzere kursiyerlerin kurs hakkındaki düşüncelerini yazacakları bir kısım oluşturulmuştur.

Bulgular:

Katılımcıların ön test ve son test ortalamaları karşılaştırıldığında, eğitim öncesine göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde yükseldiği saptanmıştır. Kurs değerlendirme ölçeği sonuçları incelendiğinde; katılımcıların büyük çoğunluğunun eğitim sürecinden memnun kaldığı ve eğitim sonrasında kalp diseksiyonu becerisi açısından kendilerini yeterli hissettikleri anlaşılmıştır.

Sonuç:

Adli tıp uzmanlık öğrencilerine uygulanan Postmortem Kalp Okulu eğitiminin, ani kardiyak ölüm ve kalp diseksiyonu bilgi ve beceri düzeylerine kısa dönemde olumlu etkisinin olduğu belirlenmiştir. Bu eğitimin uzun dönem etkilerinin, ileride yapılacak diğer kurslarla birlikte daha çok katılımcı sayılarıyla beraber değerlendirilmesi planlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ani, Kardiyak, Ö,lü,m, Kalp, Diseksiyonu, Mezuniyet, Sonrası Tıp Eğitimi.