Özgün Araştırma

Uyuşturucu Madde Kullanıcı veya Satıcılarında Ketiapin Kötüye Kullanımı: Taranmalı Mı?

10.17986/blm.1395

  • İsmail Ethem Gören
  • Nebile Dağlıoğlu

Gönderim Tarihi: 15.04.2020 Kabul Tarihi: 11.09.2020 The Bulletin of Legal Medicine 2021;26(2):85-91

Amaç:

Bağımlılık potansiyelleri nedeniyle terapötik amaçlar için kullanılan psikoaktif ilaçların kötüye kullanımı günden güne yaygınlaşmaktadır. Birçok çalışmada, ketiapinin yasadışı uyuşturucu maddeler ile birlikte suistimal edildiği bildirilmiştir. Bu çalışmada, Adli Toksikoloji Laboratuvarımıza gelen 4.293 olguda ketiapinin suistimal oranlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem:

Başlatılan adli tahkikatın gereksinimi olarak uyuşturucu satarken veya kullanırken kolluk kuvvetleri tarafından yakalan tüm olgular, uyuşturucu kullanıcısı veya satıcısıdır ve daha sonra tüm olgular uyuşturucu madde testi için adli toksikoloji laboratuvarımıza getirilmiştir. Olguların kan örneklerinde rutin laboratuvar analizinde kullanılan valide metot kullanılarak kantitatif, idrar örneklerinde kalitatif analiz çalışılmıştır. Olgulara herhangi bir reçeteli ilaç kullanıp kullanmadıkları sorulmuştur. Terapötik ilaç kullanıcıları çalışmaya dahil edilmemiştir.

Bulgular:

Dört bin 293 olgunun 50’sinde (%1,16) ketiapin pozitif bulunmuştur. Tüm pozitif olgular erkektir. Ketiapin tek başına 11 olguda tespit edilirken, diğer olgularda bir veya daha fazla yasadışı ilaçla birlikte ketiapin kullanımı söz konusudur (n=39). Kan örneklerinde ölçülen ketiapin konsantrasyon aralığı 0,46-411 ng/mL (ortalama: 56,4 ng/mL)’dir.

Sonuç:

Bu çalışmada, yasadışı ilaç kullanıcıları arasında ketiapin ile birlikte en sık tespit edilen madde kannabis (esrar) olmuştur. Ketiapinin takip edilmesi, özellikle yasadışı uyuşturucu kullanıcıları ve bağımlıları gibi eğilimli popülasyonda uyuşturucu kullanımının önlenmesi için önemlidir. Adli Toksikoloji Laboratuvarları, bu verileri ilgili yasal birimlerle paylaşarak uyuşturucu bağımlılığı ile ilgili gerekli önlemlerin alınmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ketiapin, antipsikotikler, psikoatif ilaçlar, kötüye kullanım, toksikoloji

Tam Metin (İngilizce)