Dergilerden Özetler
PDF

Nasıl Atıf Yapmalı

1.
Gülmen M, İnanıcı MA, Sözen M Şevki. Dergilerden Özetler. Bull Leg Med [Internet]. 01 Şubat 1996 [a.yer 20 Ekim 2019];1(1):37-2. Erişim adresi: https://www.adlitipbulteni.com/index.php/atb/article/view/94

Öz

Lökotoksin İle Tepkimeli Monoklonal Antikor Üretimi Ve İmmünohistokimyasal Uygulaması Production of monoclonal antibody reactive with leucotoxin and its immunohistochemical application. Nagao M, Zhang W, Yamada Y, Takatori T, Iwase H, Iwadate K, Oorıo T. Forensic Science International. 1994; 69 : 131-138. Postmortem Serum Miyoglobin Düzeylerinin Elektrik Akımına Bağlı Ölümlere Yönelik Araştırılması Postmortem investigation of serum myoglobin levels with special reference to electrical fatalities. Piiscbel K, Lockemann U, Bartel J. Forensic Science International. 1995; 72 :171-177. Yangın Ölümlerinde Beklenmedik Aspirasyonlar Unusual Aspirations in Fire Deaths Suzuki T, Takabashi l-I, Umetsu K. Forensic Science International. 1995; 72: 71-76. Hansen hastalığında ilaca bağlı birden fazla organ harabı yeti görülen bir ölüm olgusu: dapson sendromu veya rifampisin toksisitesi? A fatal case of drug-induced multi-organ damage in a patient with Hansen's disease: Dapsone syndrome or Rifampicin toxicity? Lau G. Forensic Science International. 1995; 73 : 109-115. Yabancı Cisimlerin Yutulmasını Takiben Oluşan İntestinal Tıkanmalara Bağlı Ölümler Fatalities due to intestinal obstruction following the ingestion of foreign bodies. Betz P, van Meyer L, Eisenmenger W. Forensic Science International. 1994; 69 :105-110. Postmortem Lividitede İmmunohistokimyasal Çalışmalar Immunohistochemical studies on postmortem lividity. Noriko T. Forensic Science International. 1995; 72:179-189. Etanolun Allerjik Reaksiyonu Nedeniyle Ölüm Death Caused by an Allergic Reaction to Ethanol McCormick GM, Young DB. Am J Forensic Med Pathol. 1995; 16 (1): 45-47. Yaygın Kriptokokkozis Ve Ani Ölüm Disseminated cryptococcosis and sudden death Zcıppi E, Zugibe FT. Am J Forensic Med Pathol. 1995; 16 (1): 38-41. Alkolün Mideden Postmortem Difüzyonu Postmortem Diffusion of Alcohol from the Stomach Pourıder DJ, Smith DRW. Am J Forensic Med Pathol. 1995; 16 (2): 89-96. Mermi Çekirdeğinin Elde Edilme İşlemlerinde Güvenlik: Siyah Talon Mermi Çekirdeği İle İlgili Bir Çalışma Safety in bullet recovery procedures: A study of the black talon bullet Russell MA. Anı J Forensic Med Pathol. 1995; 16 (2): 120-123- Elbise Üstündeki Kurşun Partiküllerinin Kaynağı Olan Kanama Bleeding as a source of lead particulates on clothing S hem RJ. Am J Forensic Med Pathol. 1995; 16 (2): 127-131. Aspartik Asit Rasemizasyon Yöntemi Kullanılarak Dentinden Yaş Tayini Estimation of age from dentin by using the racemization of aspartic acid Oh t ani S. Am J Forensic Med Pathol. 1995; 16 (2): 158-161. Cannabis Sativa'nın RAPD ( Random Amplification Of Polimorphic Dna ) Ve Cannabinoidlerin HPLC'Sİ İle Karşılaştırılması : Bir Ön Çalışma Comparison of cannabis sativa by Random Amplification of Polymorphic DNA (RAPD) and HPLC of cannabinoids : a preliminary study. GIiUcuı R, Colc MD, Linacre A. Thurpe JW. Wcıtsoıı ND. Science andjustice. 1995; 35: 169-177. Türk Popülasyonunda DNA Amplifikasyonu Ve Alel Spesifik Oligonükleotidlerin Kullanımıyla Belirlenen Hla-Dqx Alellerinin Ve Genotiplerinin Dağılımı The Distribution Of The Hla-Dqx Alleles And Genotypes In The Turkish Population As Determined By The Use Of DNA Amplification And Allele-Specific Oligonudeotides Merıevşe S. Ülktter Ü. Science andjustice. 1995; 35: 259- 262. Suçla İlgisinden Şüphelenilen Kişileri Giysilerinden Elde Edilen Cam Parçalarının İncelenmesi. A Survey Of Glass Fragments Recovered From Elothing Of Persons Suspected Of Involvement In Erime. Lamberl JA, Sattertbıraite MJ, Harrisorı Pil. Science andjustice. 1995; 35: 273-281. Kanda Temazepam Stabilitesi Stability of temazepam in blood Al- Hadidi KA, Olivier JS. Science and Justice. 1995; 35: 105-108. Renkli Fotokopilerin Bilgisayar Yardımlı İdantifikasyonu The computer - assisted identification of colour photocopiers Mazzella WD, Roux C, Lerınard CJ Science and Justice. 1995; 35: 117-125.
PDF

Adli Tıp Bülteni, açık erişimli bilimsel bir dergidir. Açık erişim, çalışmaların özgürce halka açılmasının bilginin küresel olarak paylaşımını arttıracağı prensibine dayanarak kullanıcı veya kurumlara ücret ödemeden tüm içeriğin serbest biçimde sunulması demektir. Dergimiz ve bu internet sitesinin tüm içeriği Creative Commons Attribution (CC-BY) lisansının şartları ile ruhsatlandırılmıştır. Bu durum, Budapeşte açık erişim girişiminin (BOAI) açık erişim tanımı ile uyumludur.
Creative Commons Attribution Lisansı, kullanıcıların bir makaleyi kopyalamasına, dağıtmasına ve nakletmesine, makaleyi uyarlamasına ve makalenin ticari olarak kullanılmasına imkan tanımaktadır. CC BY lisansı, yazarına uygun şekilde atfedildiği sürece açık erişimli bir makalenin ticari ve ticari olmayan mahiyette kullanılmasına izin vermektedir.
Adli Tıp Bülteni, hak sahipleri olarak yazarların, makalenin kabulünden önce telif hakkı ve etik sözleşmesini imzalayarak dergiye göndermesini talep etmektedir. Yazarlar, çalışmalarının telif hakkını elinde tutmaya devam etmekte, Adli Tıp Uzmanları Derneğine yayınlama izni vermektedir. Bu sayede hem Dergi makaleyi yayımlama hakkına sahip olmakta hem de söz konusu çalışmanın yazarın kendi özgün çalışması olduğu ve geçerli bir araştırmaya dayandığını beyan etmesi dahil çeşitli hususların doğrulanmasına imkan vermektedir.
Çalışmalarının Dergimizde yayınlanmasını isteyen yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar:
*Telif hakkı yazarlarda kalmakla birlikte, Dergimize çalışmayı ilk kez yayınlama izni verilmekte, aynı anda yazara atıfta bulunulmak ve ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile çalışmanın özgürce paylaşılmasına imkan tanıyan Creative Commons Attribution Lisansı ile ruhsatlandırılmaktadır.
*Yazarlar, çalışmanın ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile, dergimizde yayınlanan sürümünün münhasır olmayan şekilde dağıtılması (Ör., kurumsal bir bilgi havuzuna eklenmesi veya bir kitapta yayınlanması) için ayrı, ek sözleşmeler yapabilirler.
*Yayınlanan çalışmanın daha erken ve daha fazla atıf alması kadar bilginin daha verimli olarak paylaşılmasına imkan sağlayacağından dolayı, değerlendirmeye gönderilme öncesinde ve sonrasında yazarların çalışmalarını çevrimiçi olarak yayınlamalarına (kişisel internet sayfalarında yahut kurumsal havuzlarda) izin verilmekte ve teşvik edilmektedir.

İndirme Sayısı

İndirme verileri henüz hazır değil.