Adli Olgu Bildirimiyle İlgili İkilemlerde Hekimlerin Tutumları
PDF

Anahtar Kelimeler

Adli tıp
adli olgu
adli olgu bildirimi
çifte yükümlülük
tıbbi etik

Nasıl Atıf Yapmalı

1.
Can İsmail, Direk N, Özdemir M. Adli Olgu Bildirimiyle İlgili İkilemlerde Hekimlerin Tutumları. Adli Tıp Bülteni. 2018;23(1):1-5. DOI: https://doi.org/10.17986/blm.2017332862

Öz

Amaç: Yasalara göre adli olgu bildiriminde bulunulması gereken bazı durumlarda sağlık çalışanlarının çifte yükümlülükleri gündeme gelmektedir. Hekimler bu durumlarda ikilimler yaşayabilmekte ve yasalarla tıbbi etik ilkelerin çeliştiğini düşünebilmektedir. Bu çalışmada, XXX Hastanesi’nde görev yapan hekimlerin adli olgu bildirimi konusundaki haberlilikleri ve yasalarla tıbbi etik ilkelerin çeliştiğini düşündükleri durumlardaki tutum ve davranışların belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: 22 sorudan oluşan anket formları ile 106 hekime ulaşılmış; adli olgu tanımı, adli olgu bildirim yükümlülüğü, ilgili yasal ve etik düzenlemeler konusunda haberdarlık, yasa ve etik ilkelerin çeliştiği alanlarda hekimlerin tutum ve davranışları sorgulanmıştır.

Bulgular: Hekimlerin ikilem yaşadığı durumlarla karşı karşıya kaldığında % 62 oranında yasalara, %35 oranındaysa etik ilkelere uygun hareket ettiği görülmüştür.

Sonuç: İlgili yasalarla tıbbi etik ilkelerin birbiriyle çeliştiği ve desteklediği alanlar tartışılmış, tartışmanın ikilem yaratan durumlarda hekimlerin tutum davranış değişikliğine katkı sağlayacağı düşünülmüştür.

https://doi.org/10.17986/blm.2017332862
PDF

Kaynaklar

Dünya Hekimler Birliği Tıp Etiği Elkitabı, TTB yayınları, 2005, Ankara, http://www.ttb.org.tr/kutuphane/tip_etigi.pdf (TTB web sitesi), Erişim tarihi; 21.05.2012

Çetin G, Yorulmaz C. Yeni Yasalar Çerçevesinde Hekimlerin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu, Tıbbi Malpraktis ve Adli Raporların Düzenlenmesi. Korur Fincancı Ş. Adli Olguya Yaklaşım, s.92-103. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi no:48, 2006, İstanbul

TTB Hekimlik Meslek Etiği Kuralları; 1999, http://www.ttb.org.tr/index.php/meslek-etigi.html (TTB web sitesi), Erişim tarihi; 22.05.2012

Ruh Hekimi (Psikiyatri) Meslek Etiği Kuralları http://www.psikiyatri.org.tr/upload.aspx?upload=311 (TPD web sitesi), Erişim tarihi; 22.05.2012

Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi: İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun. Kanun No: 5013, Resmi Gazete: 09.12.2003- Sayı: 25311, http://www.biyoetik.org.tr/mevzuat/Uluslararasi/Biyotip.htm Erişim tarihi; 22.05.2012

Tümer AR, Keten A, Karacaoğlu E. Adli olgu bildirimi ve adli raporlar. Hacettepe Tıp Dergisi 2010;41:128-34

Türkmen N, Akgöz A, Çoltu A, Ergin N. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine başvuran adli olguların değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2005;31(1):25-9

Turla A, Dündar C. Samsun il merkezinde adli rapor düzenleyen pratisyen hekimlerin adli tıp eğitimi ve adli raporlara yansımaları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 2003;20:119-24

Tuğcu H, Yorulmaz C, Ceylan S, Baykal B, Celasun B, Koç S. Acil servis hizmetine katılan hekimlerin, acil olgularda hekim sorumluluğu ve adli tıp sorunları konusundaki bilgi ve düşünceleri. Gülhane Tıp Dergisi 2003;45:175-9

Gündüz T. Pratisyen hekimlerin adli tıp uygulamalarında karşılaştıkları sorunları. Türkiye Klinikleri Tıbbi Etik 1997;5:56-63

Çayköylü A, İbiloğlu A. Türkiye’de ruh sağlığı çalışanlarının sır saklama ile ilgili düşünce ve yaklaşımları. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2009;10(EK 1):89-91

Creative Commons License

Bu makale şununla ruhsatlandırılmıştır: Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Downloads

Download data is not yet available.