Attitudes of Medical Doctors towards Conflicting Situations in Forensic Case Declaration
PDF (Türkçe)

Keywords

forensic science
forensiz case
declaration of forensic case
double liability
medical ethics

How to Cite

1.
Can İsmail, Direk N, Özdemir M. Attitudes of Medical Doctors towards Conflicting Situations in Forensic Case Declaration. The Bulletin of Legal Medicine. 2018;23(1):1-5. DOI: https://doi.org/10.17986/blm.2017332862

Abstract

Introduction: Double liability of health professionals occurs in situations in which decleration of forensic case is required. Medical doctors may experience conflicts between legislation and ethical principles. In this study, we aimed to explore the level of knowledge about forensic case declaration of medical doctors working at the XXX Medical Center. Also, we aimed to determine their attitudes and behaviours towards the situations in which ethical principles and legislation conflict is present to their knowledge.  

Methods: We used a 22-item questionnaire including items to evaluate the definition of a forensic case, liability of declaration of forensic case, knowledge about legislation and ethical principles, attitudes and behaviour towards the conflicting situations. In total, 106 medical doctors were evaluated. 

Results: Sixty-two percent of medical doctors follow legislation and 35% of them follow ethical principles when they face with conflicting situations.

Discussion: We discussed situations in which medical and ethical principles contradict and agree with legislation. We believe that such discussion would be helpful to attitude changes in conflicting situations.

https://doi.org/10.17986/blm.2017332862
PDF (Türkçe)

References

Dünya Hekimler Birliği Tıp Etiği Elkitabı, TTB yayınları, 2005, Ankara, http://www.ttb.org.tr/kutuphane/tip_etigi.pdf (TTB web sitesi), Erişim tarihi; 21.05.2012

Çetin G, Yorulmaz C. Yeni Yasalar Çerçevesinde Hekimlerin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu, Tıbbi Malpraktis ve Adli Raporların Düzenlenmesi. Korur Fincancı Ş. Adli Olguya Yaklaşım, s.92-103. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi no:48, 2006, İstanbul

TTB Hekimlik Meslek Etiği Kuralları; 1999, http://www.ttb.org.tr/index.php/meslek-etigi.html (TTB web sitesi), Erişim tarihi; 22.05.2012

Ruh Hekimi (Psikiyatri) Meslek Etiği Kuralları http://www.psikiyatri.org.tr/upload.aspx?upload=311 (TPD web sitesi), Erişim tarihi; 22.05.2012

Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi: İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun. Kanun No: 5013, Resmi Gazete: 09.12.2003- Sayı: 25311, http://www.biyoetik.org.tr/mevzuat/Uluslararasi/Biyotip.htm Erişim tarihi; 22.05.2012

Tümer AR, Keten A, Karacaoğlu E. Adli olgu bildirimi ve adli raporlar. Hacettepe Tıp Dergisi 2010;41:128-34

Türkmen N, Akgöz A, Çoltu A, Ergin N. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine başvuran adli olguların değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2005;31(1):25-9

Turla A, Dündar C. Samsun il merkezinde adli rapor düzenleyen pratisyen hekimlerin adli tıp eğitimi ve adli raporlara yansımaları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 2003;20:119-24

Tuğcu H, Yorulmaz C, Ceylan S, Baykal B, Celasun B, Koç S. Acil servis hizmetine katılan hekimlerin, acil olgularda hekim sorumluluğu ve adli tıp sorunları konusundaki bilgi ve düşünceleri. Gülhane Tıp Dergisi 2003;45:175-9

Gündüz T. Pratisyen hekimlerin adli tıp uygulamalarında karşılaştıkları sorunları. Türkiye Klinikleri Tıbbi Etik 1997;5:56-63

Çayköylü A, İbiloğlu A. Türkiye’de ruh sağlığı çalışanlarının sır saklama ile ilgili düşünce ve yaklaşımları. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2009;10(EK 1):89-91

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Downloads

Download data is not yet available.