Yapılandırılmış Senaryo Eşliğinde Maket Üzerinde Adli Ölü Muayenesi Eğitiminin Değerlendirilmesi
PDF

Anahtar Kelimeler

adli tıp
ölü muayenesi eğitimi
mezuniyet öncesi tıp eğitimi

Nasıl Atıf Yapmalı

1.
Zeybek V, Acar K, Dereli A, Kara C. Yapılandırılmış Senaryo Eşliğinde Maket Üzerinde Adli Ölü Muayenesi Eğitiminin Değerlendirilmesi. Adli Tıp Bülteni. 2018;23(1):6-12. DOI: https://doi.org/10.17986/blm.2018136913

Öz

Giriş: Adli ölü muayenesi, mezuniyet sonrası hekimlerin zorlandığı ve hukuki olarak sorunlar yaşadığı bir konudur. Tıp Fakültelerinde adli tıp eğitimi sürecine, adli ölü muayenesi konusunda daha akılda kalıcı ve öğrencilerin ilgisini çekecek düzeyde uygulamalar eklenmesi uygun olacaktır. Bu çalışma, interaktif yöntemlerin uygulanmasında iyi bir model örneği olabilecek “yapılandırılmış senaryo eşliğinde maket üzerinde adli ölü muayenesi” eğitiminin Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesindeki sonuçlarının ölçülmesi amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem 5 öğrencilerinden adli tıp taskı almakta olan 88 kişi ve dönem 6 öğrencilerinden halk sağlığı stajını almakta olan 52 kişinin yapılandırılmış senaryo eşliğinde maket üzerinde uygulamalı adli ölü muayenesi eğitimi öncesi ve sonrası bilgi ve beceri düzeyleri ile eğitim hakkındaki görüş ve önerileri standart formlarla değerlendirilmiş, öğrencilerin eğitim öncesi ve sonrası bilgi- beceri düzeyleri karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Ön test ve son test cevapları değerlendirildiğinde; bilgi düzeylerinin değerlendirildiği ilk üç soru için dönem 5 öğrencilerinin birinci sorudaki yanıtları dışında tüm öğrencilerin ön test ve son test cevapları arasındaki olumlu farklılık, istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır. Değerlendirme anket formları incelendiğinde; öğrencilerin büyük çoğunluğunun ileride karşılaşacakları ölü muayenesi uygulama ve otopsiye karar verme konusunda kendilerine güvendikleri, bunda da yapılan eğitimin önemli katkısının olduğu anlaşılmıştır. Yazılı geri bildirim veren tüm öğrenciler uygulamanın verimli ve faydalı geçtiğini ve uygulamadan memnun kaldıklarını bildirmişlerdir.

Sonuç: Yaptığımız uygulama mezuniyet öncesi tıp eğitimi çekirdek müfredatında yer alan "adli ölü muayenesi" becerilerinin kazandırılmasında başarılı bir uygulama olmuştur. Bu uygulamamız adli ölü muayenesinin öğretilmesinde diğer tıp fakülteleri için de bir örnek oluşturabilir.

https://doi.org/10.17986/blm.2018136913
PDF

Kaynaklar

Koç S, Can M. Birinci basamakta adli tıp, 2. Baskı, 2011, https://www.istabip.org.tr/dosyalar/adli_tip.pdf (İstanbul Tabip Odası web sitesi), Erişim tarihi: 13.09.2017.

Tümer AR, Keten A, Karacaoğlu E. Adli olgu bildirimi ve adli raporlar, Hacettepe Tıp Dergisi 2010; 41:128-134.

Balcı Y. Adli tıp hizmet modeli ve insan gücü planlaması, 2007, Adana, http://www.atud.org.tr/wp-content/uploads/2016/07/hizmet_modeli.pdf (ATUD web sitesi), Erişim tarihi: 20.09.2017.

Turla A, Dündar C. Samsun il merkezinde adli rapor düzenleyen pratisyen hekimlerin adli tıp eğitimi ve adli raporlara yansımaları, OMÜ Tıp Dergisi 2003; 20(3): 119-124.

Kumral B, Ozdes T. Assessment of physicians' approaches to the applications of forensic medicine in Tekirdag province. J. For. Med. 2014;28(2):141-53. DOI: https://doi.org/10.5505/adlitip.2014.76376

Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu. Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Standartları, http://www.uteak.org.tr/uploads/belge/MOTE_STANDARTLAR_2014.pdf, (UTEAK web sitesi), Erişim tarihi 15.09.2017.

Özdemir MH, Demiroğlu Z, Ergönen AT, Salaçin S. Mezuniyet öncesi tıp eğitiminde bilgisayar destekli adli ölü muayenesi uygulaması: bir model çalışma. Adli Tıp Bülteni 2008;13(3):106-112 DOI: https://doi.org/10.17986/blm.2008133678

Brown RS, Graham CL, Richeson N, Wu J, McDermott S. Evaluation of medical student performance on objective structured clinical exams with standardized patients with and without disabilities. Acad Med. 2010;85(11):1766-71 DOI: https://doi.org/10.1097/ACM.0b013e3181f849dc

Çolak B, Etiler N, Biçer Ü. Adli tıp hizmetleri kim tarafından sunulmaktadır/ sunulmalıdır? Sağlık bakanlığı mı? Adalet bakanlığı mı? Toplum ve Hekim 2004; 19: 134-138.

Arslan MN, Abalı F, Özbek BY, Üzün İ. Defin ruhsatı düzenlemede adli boyut: Bir feth-i kabir otopsi olgusu. Türk Aile Hek. Derg. 2015; 19 (2): 114-11.

Salaçin S, Çekin N, Özdemir MH, Ş. Kalkan. Mezuniyet öncesi adli tıp eğitimi almış öğrencilere yönelik bir anket çalışması. Adli Tıp Bülteni 1997; 2(1):21 -4 DOI: https://doi.org/10.17986/blm.199721199

Durak Hİ. Mezuniyet öncesi tıp eğitiminde mesleksel beceri eğitimi ve EÜTF'de 1997-1999 yılları arasında birinci sınıf öğrencilerine verilen modüler beceri eğitiminin öğrenciler tarafından değerlendirilmesi (Doktora Tezi). Ege Üniversitesi; 2000.

Schmeling A, Kellinghaus M. A web-based e-learning programme for training external post-mortem examination in curricular medical education. Int J Legal Med 2011; 125:857-861 DOI: https://doi.org/10.1007/s00414-011-0613-2

Creative Commons License

Bu makale şununla ruhsatlandırılmıştır: Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Downloads

Download data is not yet available.