Araştırma Makalesi

2005-2009 TARİHLERİ ARASINDA ANKARA DİŞ HEKİMİ ODASINDAKİ DİSİPLİN İHLAL İDDİALARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ

10.17986/blm.201217233

  • Z. Füsun YAŞAR
  • Erhan BÜKEN

Gönderim Tarihi: 06.02.2014 Kabul Tarihi: 17.03.2014 The Bulletin of Legal Medicine 2012;17(2):3-9

Araştırmada, 2005-2009 yılları arasında Ankara Diş Hekimleri Odası Disiplin Kurulu'nda görüşülen disiplin yönetmeliği ihlal iddiaları, iddia konusu ve hakkında ihlal iddiasında bulunulan kişilerin özellikleri açısından irdelenmiştir.

Çalışmada 116 diş hekimi aleyhine açılan 198 dosya değerlendirilmiştir. Olgularda; ihlal iddialarının türü, hekimin yaşı, cinsiyeti, çalışma pozisyonu, çalıştığı kuruma göre dağılımı, ihlal iddialarının doğrulanması durumunda ADO tarafından uygulanan yaptırımlar konusundaki veriler irdelenmiştir.

Haklarında soruşturma açılan diş hekimlerinin 45'i (%38,8) kadın, 71'i (%61,2) ise erkektir. Hekimlerden 76'sının (%65,5) polikliniklerde çalıştığı ve poliklinikte çalışan hekimlerden 63'ünün (%54,3) mesul müdür olduğu, 198 ihlal iddiasından 163'ünün (%82,3) doğruluğu belirlenerek, hekimlere çeşitli yaptırımlar uygulandığı gözlenmiştir. İhlallerin dağılımına bakıldığında hekimlerin sıklıkla reklam yasağına uymadığı (%42,9) ve asgari ücret altında çalıştığı (%22,7) belirlenmiştir.

İhlal iddialarıyla haklarında soruşturma açılan hekimlerin çoğunluğunun meslekleriyle ilgili; kanun, tüzük ve yönetmelikler konusunda yeterli bilgiye sahip o l m a d ı k l a r ı , b a z ı d i ş h e k i m l e r i n i n d i s i p l i n yönetmeliğinin aynı maddesine aykırı davranışlarını tekrarladıkları gözlenmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda, meslek odaları üyelerinin, yasa ve yönetmelikler konusunda hizmet içi eğitimlerle bilgilendirmelerinin yararlı olacağına görüşü benimsenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Diş hekimi, yasa, yönetmelik, ihlal