Diğer

2023 Konu Dizini

The Bulletin of Legal Medicine 2023;28(3):0-0

Adli bilimler/Forensic sciences224
Adli olgu/Forensic case66
Adli otopsi/Forensic autopsy315
Adli psikiyatri/Forensic psychiatry229
Adli rapor/Forensic report112
Adli rapor/Forensic reports160
Adli tıp uzmanı/Forensic medicine55
Adli Tıp/Forensic Medicine105, 121, 160, 280, 289
Adli tıp/Forensic medicine41, 91, 216, 319
Adli tıp/Legal medicine296
Adli toksikoloji/Forensic toxicology101
Ağız kuruluğu/Dry mouth212
Anevrizma rüptürü/Aneurysm rupture315
Ani ölüm/Sudden death74
Anket/Survey55
Antioksidan/Antioxidants23
Antipsikotik/Antipsychotic212
Aspirasyon/Aspiration212
Ateşli silah/Firearm15
Bağımlılık/Addiction259
Bibliyometrik analiz/analysis224
Bilgisayarlı tomografi/Computed tomography289
Bilimsel araştırma/Scientific research194
Bilirkişi/Expert opinion1
Biyokimya/Biochemistry23
Çevrimiçi cinsel istismarı/Online sexual abuse307
Çevrimiçi cinsel şiddet/Online sexual violence127
Ceza sorumluluğu/Criminal responsibility112
Cezai ehliyet/Criminal license229
Cinayet-intihar Homicide-suicide187
Cinayet/Murder15
Cinsel istismar/Sexual abus296
Cinsel istismar/Sexual abuse47
Cinsel saldırı/Sexual assault47, 80
Cinsel şiddet/Sexual violence127, 273
Çocuk hakları/Children’s rights207
Çocuk istismarı/Child abuse296, 307
Çocuk ve ergen/Children and adolescents267
Çocuk/Child66
COVID-19/COVID-1991, 105, 239
Dev hücreli miyokardit/Giant cell myocarditis74
Disfaji/Dysphagia212
Diz eklemi/Knee joint216
Doku örneği/Tissue sample239
Elastik yapıda himen/Elastic hymen273
Engellilik oranı/Disability rate32
Enzim/Enzymes23
Epidemiyoloji/Epidemiology194
Ergenlik/Adolescence259
Farik mümeyyizlik/Discretion112
Fiziksel şiddet/Physical violence151
Gebelik/Pregnancy41
Geniş iç açıklığı bulunan/
Hymen with a wide internal opening-high elasticity273
Genital muayene/Genital examination273
Geriatri/Geriatry178
Görüntüleme yöntemi/Imaging method216
Görüşme çizelgesi/Checklist296
Göz travmaları/Eye traumas32
Göz/Eye160
Gudjonsson yönlendirilebilirlik ölçeği/
Gudjonsson suggestibility scale6
Hasta hakları/Patient rights248
Hekim/Physician151
Hekimler/Physicians135
Himen/Hymen47
İdari yargı/Administrative judgment1
İhmal/Neglect207, 259 
İkili ölüm/Dyadic death187
İnsan hakları/Human rights248
İnternet/Internet307
İntihar/Suicide15, 135, 319
İntoksikasyon/Intoxication66
İş doyumu/Job satisfaction135
İş gücü planlama/Workforce planning55
İş yeri şiddeti/Workplace violence135
İstismar/Abuse259
Kadın cinayeti-intihar/Femicide-suicide187
Kadına yönelik fiziksel şiddet/
Physical violence against women166
Kafa travmaları/Head traumas280
Kafatası ve omurga kırıkları/Skull and spine fractures289
Kaza/Accident15, 207
Komorbidite/Comorbidity178
Komplikasyon/Complication86
Kronolojik yaş/Chronological age216
LGBT/LGBT248
Madde kullanımı/Substance use259
Makine öğrenmesi/Machine learning224
Maluliyet oranı/Incapacity to work rate32
Maluliyet/Disability145, 280
Medikolegal değerlendirme/Medicolegal evaluation166
Metanol/Methanol101
Mortalite/Mortality178
Nöropsikiyatrik sekel/Neuropsychiatric sequelae280
Nöropsikolojik test/Neuropsychological tests280
Ölüm/Death91
Organ bağışı/Organ donation121
Organ nakli/Organ transplantation121
Organ ticareti/Organ trafficking121
Otopsi/Autopsy15, 74, 101, 105, 187
Pandemi/Pandemic105
Partner şiddeti/Partner violence166
Post-mortem/Post-mortem23
Postmortem/Postmortem239
Psikiyatri/Psychiatry86
Psikolojik şiddet/Psychological violence151
Psikososyal değerlendirme/Psychosocial evaluation267
PZR/PCR239
Randevu tecavüzü/Date rape80
Ruhsal değerlendirme/Psychiatric evaluation47
Sağlık çalışanları/Healthcare professionals151
Sağlık tedbiri/Health measure267
Sağlık tedbiri/Legally required health care259
Şahit numune/The split specimen101
SARS-CoV-2/SARS-CoV-2239
Sevofluran/Sevoflurane319
Siber uşaklaştırma/Cyber grooming307
Sistematik hata/Systematic error194
Solunum fonksiyonları/Respiratory functions145
Sosyal medya/Social media127
Splenik arter anevrizması/Splenic artery aneurysm315
Spor/Sport91
Sporcu/Athlete91
Suça sürüklenen çocuk/Juvenile offender112
Sürüntü örneği/Swab sample239
Şiddet/Violence151
Tanık hafızası/Eyewitness memory6
Tanık ifadesi/Eyewitness testimony6
Taraf tutma/Bias194
Tecavüz mitleri/Rape myths80
Tıbbi kusur/Medical malpractice1
Tıbbi malpraktis/Medical malpractice86
Toksikoloji/Toxicology319
Toluen/Toluene23
Toplumsal cinsiyet/Gender80
Toraks travmaları/Thorax trauma145
Trafik kazaları/Traffic accidents280
Trafik kazası/Traffic accident289
Travma/Trauma41, 289
Tükenmişlik/Burnout135
Volatil anestezik/Volatile anesthetic319
Yapay zeka/Artificial intelligence224
Yaralanma/Injury41, 160
Yargıtay/Supreme court112
Yargıtay/Supreme Court229
Yaş tayini/Age determination216
Yaşlı/Elderly178
Yönlendirilebilirlik/Suggestibility6