Özgün Araştırma

Adana İlinde Sağlık Çalışanlarının Şiddete Uğrama Sıklığı ve Sağlıkta Şiddet Konusundaki Düşünceleri

10.17986/blm.1629

  • Kemal Yılmaz
  • Kenan Kaya
  • Toygün Anıl Özesen
  • Ahmet Hilal

Gönderim Tarihi: 01.07.2022 Kabul Tarihi: 16.09.2022 The Bulletin of Legal Medicine 2023;28(2):151-159

Amaç:

İşyerinde şiddet, dünya çapında çalışanlar için önemli bir sorun kaynağıdır. Bu çalışma, sağlık çalışanlarının şiddete maruz kalma sıklığını, karşılaştıkları şiddet türünü, bunları etkileyen mesleki özellikleri belirlemek ve sağlık çalışanlarının şiddetin nedenleri ve sağlıkta şiddete karşı alınabilecek önlemler hakkındaki düşüncelerini ortaya koyabilmek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem:

Adana ilinde görev yapmakta olan 598 hekim ve 357 yardımcı sağlık çalışanına ulaşılarak anket çalışması yapılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgular değerlendirilirken istatistiksel analizler için SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 25.0 programı kullanılmıştır.

Bulgular:

Çalışmamıza katılan 955 sağlık çalışanının %48,5,’i erkek, %51,5’i kadındır. Çalışmamıza katılan sağlık çalışanlarının %85,9’u meslek hayatları boyunca en az bir kez şiddete maruz kalmıştır. En sık karşılaşılan şiddet türü psikolojik ya da sözel şiddet olup şiddetin en fazla hasta yakınları ve erkek cinsiyet tarafından uygulandığı belirtilmektedir. Erkek sağlık çalışanları fiziksel şiddete istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha fazla maruz kaldığı bulunmuştur. Sağlık çalışanlarının bir günde ilgilendikleri hasta sayısı ile şiddete maruz kalma oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Fiziksel şiddete maruz kalanların, diğer şiddet türlerine maruz kalanlara göre daha yüksek oranda şikayetçi olduğu bulunmuştur.

Sonuç:

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet oranlarının yüksekliği endişe verici düzeydedir ve sağlıkta şiddetin önemli bir sorun olduğu görülmektedir. Bu sorunun çözülebilmesi için başta sağlık politikacıları olmak üzere tüm taraflara önemli görevler düşmektedir.

Anahtar Kelimeler: Şiddet, sağlık çalışanları, hekim, fiziksel şiddet, psikolojik şiddet

Tam Metin (İngilizce)