Araştırma Makalesi

Adli Otopsilerde Makroskopik Bulgular Çerçevesinde Ateroskleroz ve Sıklığı

10.17986/blm.200493553

  • Gülşin CANOĞULLARI KUL
  • Yasemin GÜNAY BALCI

Gönderim Tarihi: 24.12.2004 Kabul Tarihi: 29.09.2005 The Bulletin of Legal Medicine 2004;9(3):69-73

Ateroskleroz en yaygın sağlık sorunlarından biri olarak güncelliğini korumaya devam etmektedir. Bu çalışmada, adli olgu niteliğinde olup otopsi uygulanan kişilerde makroskobik bulgular çerçevesinde ateroskleroz sıklığını değerlendirilmek amaçlanmıştır.

Anabilim Dalımızca 2002 - 2003 yıllarında otopsisi yapılan 182 olguda, koroner arterler, çıkan aorta ve beyin bazal arterleri makroskobik bulgular açısından, retrospektif olarak değerlendirildi. Ayrıca olguların cinsiyet, yaş, ölüm tarzı ve yerleşim yerleri kaydedildi. istatistiksel karşılaştırmalar yapıldı.

Çalışmamızda; cinsiyet ile hem aorta (p<0.05) hem de koroner arterlerde (p<0.005) aterom plağı görülme sıklığı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanırken, cinsiyet ile beyin bazal arterlerinde aterom plağı varlığı arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı (p>0.05). Genel olarak aterom plağının en fazla görüldüğü yer aortanın çıkan kısmı olarak tespit edilirken en az beyin bazal arterlerinde geliştiği, yaş artışı ile özellikle de 40 yaş üzerinde aterom plağı görülme sıklığının anlamlı derecede arttığı saptandı. Genel olarak beyin bazal arterlerinde aterom görülme oranı % 11.8 iken, 40 yaş ve üzerinde % 28.8'e, koroner arterlerde %40.1 iken % 66.2'ye, aortada % 49.1 iken % 71.6'ya çıktığı görüldü. Aortada aterom plağı varlığı ile koroner arterlerde aterom plağı varlığı arasında pozitif yönde orta güçte bir ilişki saptanırken (r: 0.69, p<0.001) beyinde aterom plağı varlığı ile koronerlerde ve aortada aterom plağı varlığı arasında pozitif yönde zayıf güçte bir ilişki saptandı (r:0.38, p<0.001). Çalışmamızda yerleşim yeri ve ölüm tarzı ile aterom plağı görülme sıklığı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı.

Anahtar Kelimeler: Otopsi, ateroskleroz, beyin, koroner arterler, aorta.