Araştırma Makalesi

Adli Otopsilerde Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonu Saptanan Olguların Değerlendirilmesi

10.17986/blm.200491531

  • Ferah KARAYEL
  • Işıl PAKİŞ
  • Aydın SAV
  • Arzu AKÇAY TURAN
  • Gürsel ÇETİN

Gönderim Tarihi: 03.03.2005 Kabul Tarihi: 20.05.2005 The Bulletin of Legal Medicine 2004;9(1):5-10

Amaç

Çalışmada amacımız, retrospektif olarak santral sinir sistemi enfeksiyonlarının histopatolojik özelliklerini literatür bilgileri ışığında değerlendirmektir.

Gereç- Yöntem

1998-2002 yıllarında Adli Tıp Kurumu Morg ihtisas Dairesinde otopsileri yapılan ve santral sinir sistemi enfeksiyonu saptanan 103 olgu çalışmaya alındı. Olgularımız yaş, cinsiyet, ölüm nedenleri (doğal ve travmaya bağlı ölümler) ve beyinde saptanan enfeksiyonun histopatolojik özellikleri açısından değerlendirildi.

Bulgular

Çalışmaya alınan 103 olgunun %50,4’ü doğal, %49,6’sı travmaya bağlı gelişen komplikasyonlar sonucunda ölen olgulardı. Olgularımızın 85’i (%83,3) erkek, 18’i (%16,6) kadındı. Histopatolojik olarak, toplam 73 olguda (%70,87) menenjit saptandı. Bu grupta 60 olgu (%58,25) akut piyojenik (bakteryel) menenjit, 8 olgu (%7,76) akut aseptik (viral) menenjit, 5 olgu (%4,85) granülomatöz menenjit olarak değerlendirildi. Granülomatöz menenjit olgularından birinde (%20) beyin sapı tutulumunun da eşlik ettiği nokardia enfeksiyonu, dördünde (%80) tüberküloz enfeksiyonu saptandı. 19 olguda (%18,44)ensefalit saptandı. Bu grupta 8 olgu nonspesifik ensefalit (%7,76), 5 olgu (%4,85) kuduza bağlı viral ensefalit, 1 olgu (%0,97) HIV’e bağlı ensefa-lit, 1 olgu (%0,97) progresif mültifokal lökoensefalopati, 4 olgu (%3,88) Prion hastalığı (Jacob-Creutzfeld) olarak değerlendirildi. Serimizde 3 olguda (%2,91) meningoensefalit , 6 olguda (%5,82) beyin absesi, 2 olguda da (%1,94) non-spesifik serebrit tespit edildi.

Sonuç

Santral sinir sisteminde enfeksiyon hastalıklarının patolojisi oldukça karmaşık ve sıklıkla birbirleriyle örtüşen tabloları içermektedir. Sonuç olarak, enfeksiyon hastalıklarının patolojisinde mültidisipliner bir laboratuar araştırma yapılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Santral sinir sistemi enfeksiyonları, otopsi