Olgu Sunumu

Aortobronşial Fistüle Bağlı Masif Hemoptizi Nedeniyle Ölüm: Olgu Sunumu

10.17986/blm.2016116600

  • Sait Özsoy
  • Hanife Alkurt Alkan
  • Sultan Pehlivan
  • Asude Gökmen
  • Ramazan Akçan
  • Metin Alkan

Gönderim Tarihi: 10.12.2014 Kabul Tarihi: 08.01.2015 The Bulletin of Legal Medicine 2016;21(1):43-46

Aortobronşial fistül (ABF) nadir görülen ve tedavi edilmediğinde sıklıkla masif hemoptizi nedeniyle ölüme neden olan bir durumdur. Bu makalede 17 yaşında ABF'ye bağlı gelişen masif hemoptizi nedeniyle ölen bir olgu sunulmuştur.

Olgumuz acil servise ilk olarak dispne, takipne, taşikardi, tedaviye dirençli metabolik asidoz, konfüzyon ve somnolans bulguları ile başvurmuştur. Yapılan incelemeler sonrasında “diabetik ketoasidoz” tanısı konulmuştur. Yapılan radyolojik ve klinik incelemeler sonucunda “toplumsal kaynaklı enfeksiyon” mevcut olduğu anlaşılmış ve tedavi başlanmıştır. Onbeş gün hastanede tedavi edilmiş ve taburcu edildikten 12 gün sonrasında öldüğü bildirilmiştir.

Otopside torasik aorta ile sol ana bronş arasında 4 cm uzunluğunda bir ABF tespit edilmiştir. Histopatolojik incelemede ABF'de polimorfonükleer lökositler ve nekroz ile birlikte diffüz ve yoğun nekro-inflamatuar reaksiyon saptanmıştır. Ölüm nedeni “ABF'ye bağlı massif hemoptizi ve kan aspirasyonu” olarak belirlenmiştir.

Otopside saptanan ölüm nedenlerinin, oluşturulacak “geri bildirim mekanizması” ile ilgili sağlık kuruluşlarına bildirilmesinin, tanı ve tedavi yaklaşımları açısından fayda sağlayacağı düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Aortopulmoner Fistül, Solunum Sistem Fistülü, Bronşial Fistül, Vasküler Fistül, Hemoptizi, Kannabinoid, Otopsi