Araştırma Makalesi

Asıdan Kurtulan Olguların Adli Tıbbi Değerlendirilmesi: Olgu Serisi

10.17986/blm.2019252254

  • Yasemin Balcı
  • Ümit Ünüvar Göçeoğlu
  • Leman İnanç
  • Gülsüm Kadı

Gönderim Tarihi: 05.12.2018 Kabul Tarihi: 11.03.2019 The Bulletin of Legal Medicine 2019;24(3):192-197

Amaç:

Bu çalışmada intihar amaçlı ası girişiminde bulunmuş ve asıdan kurtulmuş olguların sosyodemografik özellikleri yanı sıra klinik süreçleri ışığında ası komplikasyonları ve yaşamsal tehlike kriterlerinin tartışılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Polikliniğinde raporu düzenlenen ası ile intihar girişiminde bulunup asıdan kurtulan 9 olgu sunulmuştur.

Bulgular:

Dokuz olgunun 3’ü kadın, 6’sı erkektir, yaş ortalaması 40.1, yaş aralığı 20-84 arasında değişmektedir. 2015 yılında bir olgu, 2016 ve 2017 yıllarında 4’er olgu bulunmaktadır. Olay yeri 3 olguda cezaevi, bir olguda orman ve geri kalan 5 olguda evdir. Dört olgu evli, 2 olgu bekar, cezaevinde ası girişimi olan 3 olgunun medeni durumu belli değildir. Ası aracı; cezaevinde girişimde bulunan bir olguda ip, birinde çarşaf ve birinde eşofman ipi iken, ormanda girişimde bulunan bir olgunun kendi giysilerini kullandığı, diğer olgularda ise ası aracının ip olduğu bilgisi edinilmiştir.

Altı olguda ası fiilinde kullanılan aracın (ipin) boyunda meydana getirdiği abrazyon tespit edilirken, 2 olguda boyunda herhangi bir lezyon tespit edilmemiş, bunlardan biri boyunda ağrı tariflemiştir. Bir olguda da boyunda herhangi bir travmatik lezyon olduğuna dair bir kayıt yoktur. İntihar öncesi görünen neden; cezaevinde kalan olgulardan birinde belli değilken, birinde hücre cezası, diğerinde koğuşta yalnız kalmak, diğer olguların 5’inde ailevi nedenler ve eşiyle geçinememe iken bir olguda ise belli değildir.

Dört olguda bilinç kaybı olmamıştır. Beş olguda kısmi ya da tam bilinç kaybı geliştiği bildirilmiştir. İlk hastane başvurusundaki vital bulgular, bilinç ve Glascow Koma Skalası çerçevesinde olguların hiç birisinde yaşamsal tehlike oluşmadığı, 8’inde travmanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte olduğu, 1 olguda ise basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek nitelikte olduğu kararına varılmıştır.

Tartışma ve Sonuç:

İntihar hem hastayı hem de beraberinde yakın çevresini ve toplumu ilgilendiren bir halk sağlığı sorunudur. Bu çalışmada ası ile intihar girişiminde bulunmuş ve asıdan kurtulmuş 9 olgunun sosyodemografik verileri, klinik durumlarını ve gelişen komplikasyonları, adli rapor açısından yaşamsal tehlike kriterleri irdelemiştir.

Anahtar Kelimeler: Ası; Adli Tıp; Asıdan Kurtulma; Asfiksi