Araştırma Makalesi

Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Acil Servisine Başvuran Adli Nitelikteki Çocuk Olguların Değerlendirilmesi

10.17986/blm.2015210945

  • Erhan Büken
  • Zehtiye Füsun Yaşar

Gönderim Tarihi: 05.02.2015 Kabul Tarihi: 30.04.2015 The Bulletin of Legal Medicine 2015;20(2):93-98

Amaç:

Bu çalışma, Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Acil Servisine başvuran 0-18 yaş grubundaki adli olguların demografik özelliklerini, başvuru nedenlerini ve hazırlanan adli raporların niteliklerini belirlemek, elde edilen verileri benzer çalışmalarla karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Tanımlayıcı nitelikteki bu araştırmanın örneklemini, Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Acil Servisinde 01/01/2013-31/12/2013 tarihleri arasında hazırlanan 2397 adli bildirim raporu oluşturmaktadır. Çalışma, bu raporların çocuklara ait 664’ünün değerlendirmesini içermektedir.

Bulgular:

Çocuk Acil Servisimize başvuran 0-18 yaşındaki çocuklara ait olgular, tüm adli raporların %27,70’sini oluşturmaktadır. Çocukların 316’sı (%45,0) kız, 348’i (%49,5) erkektir. Olguların en fazla olduğu yaş 402 (%50,54) ile 0-6 yaş grubu çocuklardır. Olay tipinin cinsiyet ayrımı yapılmaksızın dağılımına baktığımızda en sık yanık olayları (n:218, %32,83) nedeniyle acil servislere başvurulduğu, bu değeri sırasıyla; zehirlenmeler (n: 119, %17,92), düşme (n: 77, %11,60), trafik kazaları (n: 70, %10,54) ve yabancı cisim aspirasyonu (n: 63, %9,49) olgularının izlediği görülmektedir. Olay tipleri cinsiyet ayrımı yapılarak değerlendirildiğinde yanıkların kızlarda %39,55, erkeklerde ise %27,87 değeriyle yine ilk sırada yer aldığı görülmektedir.

Sonuç:

Çocukluk çağındaki önlenebilir sağlık sorunlarının önemli bir kısmını kazalar oluşturmaktadır. Bu kazalar sonucu oluşan ve adli nitelik taşıyan yaralanmalar çoğunlukla ev kazaları sonucunda oluşmaktadır. Çocuk kazalarının önlenebilmesi için yaşam alanlarında gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması kaza riskleriniz azaltılmasında etkin bir yöntem olarak görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Adli olgu, Çocuk, Kaza, Tedbir.