Araştırma Makalesi

Cinsel İstismara Uğrayan Çocuk ve Ergenlerin Kendine Zarar Verme, İntihar Davranışı ve Psikiyatrik Bozukluklar Açısından Değerlendirilmesi

10.17986/blm.2016323746

  • Merve Çıkılı Uytun
  • Rabia Yılmaz
  • Didem Behice Öztop
  • Çağlar Özdemir

Gönderim Tarihi: 09.05.2016 Kabul Tarihi: 11.07.2016 The Bulletin of Legal Medicine 2016;21(3):137-143

Amaç:

Çocukluk çağı cinsel istismarının ilerleyen yıllarda kendine zarar verme, intihar, depresyon, disosiyatif bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB)gibi bozukluklarla ilişkili olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada istismara uğrayan çocuk ve ergenlerin özelliklerinin, kendine zarar verme ve intihar davranışı oranları ile depresyon, TSSB ve disosiyatif bozukluk oranlarının belirlenmesi ve aralarındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatri Polikliniğine 01.01.2011–31.12.2011 tarihleri arasında adli rapor düzenlenmesi amacıyla gönderilen cinsel istismara maruz kalmış 0–18 yaş arası olgular; yaş, cinsiyet, istismar sıklığı, DSM IV-TR tanı sınıflamasına göre psikiyatrik tanıları, evden kaçma hikayesi ile intihar davranışı açısından retrospektif olarak incelendi. Aileler ve çocuklar tarafından doldurulan Çocuklar için depresyon ölçeği(ÇDÖ), disosiasyon ölçeği(DIS-Q) ve Çocuklar için travma sonrası stres tepki ölçekleri (ÇTSS-TÖ)retrospektif olarak incelendi.

Bulgular:

Çalışmamızda toplam 556 olgu değerlendirilmiştir. Başvuruları sırasında 24’nün (%4,3) intihar girişiminde bulunduğu, 15’inin(%2,7) kendine zarar verme davranışında bulunduğu, 6’sının(%1,1) intihar fikrine sahip olduğu belirlendi. Travma sonrası stres tepki ölçeği verilen vakaların 33’ünde (%5,6) ÇTSS-TÖ ölçeği puanı TSSB için anlamlı kabul edilen 40 değerinin üstünde bulundu. DIS-Q ölçeği verilen vakaların 8’inde (%1,6) DIS-Q ölçeği anlamlı olarak kabul edilen 2,5 değerinin üstünde bulundu. ÇDÖ ölçeği verilen vakaların 42’sinde (%7,3) depresyon ölçeği değerleri depresyon için anlamlı olarak kabul edilen 19 değerinin üzerinde bulundu.

Sonuç:

Cinsel istismara uğramış çocukları yakından takip etmek, onların sadece ruh sağlığını korumak için değil, aynı zamanda yine bir kurban olmaktan onları uzak tutmak ve intihar ile kendini yaralama davranışlarını önlemek için de çok önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk,Ergen,Cinsel İstismar