Araştırma Makalesi

Cinsel Saldırı Olguları İçin Düzenlenen Adli Psikiyatrik Raporların İncelenmesi

10.17986/blm.2016323749

  • Ender Şenol
  • Orhan Meral
  • Özen Önen Sertöz
  • Ayşe Ender Altıntoprak
  • Hakan Coşkunol
  • Hülya Güler

Gönderim Tarihi: 24.04.2016 Kabul Tarihi: 31.10.2016 The Bulletin of Legal Medicine 2016;21(3):159-166

Amaç:

Cinsel suçlar, tüm dünyada her yaş grubundaki insanı tehdit eden toplumsal bir sorundur. Cinsel suçların, mağdurda birçok ruhsal hastalığa zemin hazırladığı bilinmektedir. Bu çalışmada, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Erişkin Adli Kurul’da raporları düzenlenen cinsel saldırı mağdurlarının demografik özellikleri, suç konusu olayların özellikleri ve düzenlenen raporların sonuçları değerlendirilerek literatürdeki diğer çalışmalarla karşılaştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem:

Adli Makamlar tarafından 2012 – 2014 yılları arasında EÜTF Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Erişkin Adli Kurul’a rapor düzenlenmesi nedeniyle dosyası ile birlikte gönderilen olgulara ait kayıtlar; olguların demografik özellikleri, rapor istem makamı, olayın türü ve tarihi, saldırgana ait bilgiler, olguların muayene bulguları ile düzenlenen raporların sonucu açılarından retrospektif olarak incelenerek, elde edilen veriler Windows için SPSS 18 istatistik programı ile değerlendirildi.

Bulgular:

01 Ocak 2012 – 31 Aralık 2014 tarihleri arasında rapor düzenlenen 311 olgunun 12’si (%3,9) erkek, 299’u (%96,1) kadındı. Olay tarihindeki yaşları 6 ila 89 arasında ve ortalaması 26,58+12,22 idi. Raporların %37’sinin (n=115) Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından istendiği görüldü. Gerçekleştiği beyan edilen cinsel saldırıların %56,9’u (n=177) nitelikli olup, mağdurların %80,7’sinin (n=251) kendisinin şikâyetçi olduğu, saldırganların tümünün erkek olduğu, bunların %70,1’inin (n=218) mağdurun çevresindeki kişilerden olduğu tespit edildi. Olay sonucunda olguların %61,4’ünde (n=191) bir, %34,1’inde (n=106) ise birden fazla psikiyatrik bozukluk meydana geldiği saptandı.

Sonuç:

Cinsel saldırı mağdurlarında tespit edilen ruhsal rahatsızlıklar ile cinsel saldırıların her yaş grubundaki başta kadın ve çocuklara karşı, çoğu zaman erkekler tarafından gerçekleştirildiği bilgisi literatürdeki diğer çalışmalarla uyumlu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Cinsel saldırı,Cinsel istismar,Ruh sağlığının bozulması,Adli rapor