Araştırma Makalesi

Denizli’deki İntihar Ölümlerinin Analizi: 10 Yıllık Retrospektif Otopsi Çalışması

10.17986/blm.2017136922

  • Sümeyra Demir
  • Mustafa Eray Yazar
  • Ayşe Kurtuluş Dereli
  • Kemalettin Acar

Gönderim Tarihi: 18.10.2017 Kabul Tarihi: 26.12.2017 The Bulletin of Legal Medicine 2018;23(2):93-99

Amaç:

Bu çalışmada intihar olgularının demografik yönden irdelenmesi ve ilerleyen yıllar içinde seçilen intihar yöntemleri başta olmak üzere muhtelif yönlerden farklılık oluşup oluşmadığının ve bilhassa da ateşli silahla intihar oranında artış bulunup bulunmadığının araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı otopsi salonunda 2007- 2016 tarihleri arasında otopsisi yapılan 444 intihar olgusu ele alınarak; yaş, cinsiyet, seçilen intihar yeri ve intihar yöntemi, intiharların yıllara ve mevsimlere göre dağılımı gibi parametrelerdeki değişimler yönünden değerlendirilmiştir.

Bulgular:

Olguların %79,1’i erkek, %20,9’u kadındır. İntiharların en sık 19-30 yaş grubunda gerçekleştirildiği gözlenmiştir. Asının %52,3 oranı ile en sık seçilen intihar yöntemi olduğu, bunu %28,4 oranı ile ateşli silah kullanımının izlediği görülmüştür. Ateşli silahla intihar yönteminin ilerleyen yıllar içerisinde artış gösterdiği, bu artış oranının genç erkeklerde daha yüksek olduğu dikkati çekmiştir.

Sonuç:

Ateşli silahlarla gerçekleştirilen intiharlarda yıllar içinde artış olduğu görülmüştür. Ergenlerin ve genç yetişkin erkeklerin riskli grubu oluşturması, bu yaş grubuna dikkat edilmesi gerektiğini göstermektedir. İntiharla mücadele için oluşturulacak programlara av tüfeği ve ateşli silahların temini, bulundurulması ve taşınması ile ilgili yeni yasal düzenlemeler ve her türlü ruhsatsız silahla etkili mücadele de eklenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Yaş,Cinsiyet,İntihar yöntemleri,Ası,Ateşli Silah,Otopsi.