Araştırma Makalesi

FARİK-İ MÜMEYYİZLİK MUAYENESİ İÇİN GÖNDERİLEN ÇOCUKLARIN BİYOPSİKOSOSYAL ÖZELLİKLERİ

10.17986/blm.200163461

  • Nursel GAMSIZ BİLGİN
  • Ayşe AVCI
  • Necmi ÇEKİN
  • Bülent SAVRAN

Gönderim Tarihi: 04.11.2002 Kabul Tarihi: 31.03.2003 The Bulletin of Legal Medicine 2001;6(3):103-110

Suçlu çocukların sosyodemografik özellikleri, suçun risk faktörleri ve suçlu çocuklardaki psikiyatrik sorunlar günümüze kadar pek çok çalışmada yer almıştır.

Bu çalışmanın amacı, Adana Adli Tıp Şube Müdürlüğü’ne gönderilen suçlu çocukların sosyodemografik özelliklerini ve bu özellikler ile depresyon, anksiyete ve kendini güven düzeyleri arasındaki ilişkileri belirlemektir.

Yaşları 11-15 yaş arasında değişen 60 çocuk ve ergen çalışma kapsamına alındı. İlk görüşmede çocukların sosyodemografik özellikleri kaydedildi ve 29 çocuğa Beck Depresyon Evante-ri (BDE), Çocuklar için Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri (ÇDSKE) ve Piers-Harris özgüven ölçeği uygulandı.

En sık yaş 13 (%38.3)’dü. Suçun %30’u hırsızlık, %85.7’si mala yönelik suçtu. Annelerin ortalama yaşı 41.6'±6.6’dı. 39 (%65)’u herhangi bir eğitim almamıştı ve %90’ı ev hanımıydı. Babaların ortalama yaşları 46.5±7.0’di. 16 (%26.7)’sı herhangi bir eğitim almamıştı. 43 (%71.7)’ü işçiydi.

Tüm veriler diğer çalışmalar ışığında tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Farik-i mümeyyizlik, suçlu çocuk, çocuk depresyon ölçeği