Olgu Sunumu

Fosseptik Çukurunda Üçlü Ölüm

10.17986/blm.2007122640

  • Yalçın BÜYÜK
  • Gülay KURNAZ
  • Mehmet ÖZBAY
  • Ziya KIR

Gönderim Tarihi: 15.01.2007 Kabul Tarihi: 15.08.2007 The Bulletin of Legal Medicine 2007;12(2):73-77

Hidrojen sülfür; renksiz, havadan ağır, mavi alevle yanan, çürük yumurta kokusunda bir gazdır. Organik maddelerin fer-mentasyonu sonucu açığa çıkan bu gaz kanalizasyonda, atık su arıtma tesislerinde, lağım çukurlarında bulunmaktadır. Kanalizasyonlarda CO2 ve metanla birleşerek kanalizasyon gazını oluşturmaktadır.

Hidrojen sülfürün 500 ppm üzerindeki değerlerinin ani ölüme yol açtığı bilinmekle birlikte öldürücü kan düzeyi % 0.9-3.8 mg/lt dir. Ölümlerin tamamına yakını kaza orijinlidir. Hidrojen sülfür ve sülfidlerin çözünebilir tuzları potent zehirler olup, etki mekanizmasının özellikle hücre içi solunumda görev alan sitokrom oksidaz enziminin inhibisyonuna bağlı olduğu düşünülmektedir.

Bu türden ölümlerin otopsilerinde karakteristik bir bulgu saptanmamaktadır. Sülfürün biyolojik örneklerden kanda hızla kaybolduğu gösterilmiştir. Bu olgularla ilgili kararlarda cesedin bulunduğu ortam, olayın gelişimi, otopsi ve toksikolojik analiz sonuçlarının birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada evlerinden fosseptik çukuruna bağlanan boruyu temizlemeye çalışırken zehirlenerek fosseptik çukurunda ölen ve otopsi için Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi’ne gönderilen baba ve iki çocuğuna ait otopsi ve toksikolojik analiz verilerinin paylaşılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hidrojen sülfür, fosseptik, zehirlenme, kimyasal asfiksi, toksikoloji, otopsi