Derleme

GEMİ KAZASINA BAĞLI TOPLU SUDA BOĞULMA OLGULARINDA KİMLİK TESPİTİ*

10.17986/blm.200383521

  • Recep FEDAKAR
  • Bülent EREN
  • Nursel TÜRKMEN
  • Okan AKAN

Gönderim Tarihi: 18.10.2004 Kabul Tarihi: 15.03.2005 The Bulletin of Legal Medicine 2003;8(3):87-90

Bu çalışmada Şubat 2004’te Ege denizinde meydana gelen gemi kazasında suda boÛularak ölen Afrika kökenli olgulardan elde edilen otopsi bulgularını, kimlik tespitine yönelik yapılanları irdelemeyi amaçlanmıştır. Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlıûı Morg ihtisas Dairesi’nde otopsileri yapılan 25 olgunun raporları retrospektif incelenmiştir. 9 kadın, 16 erkek olgunun dış muayenesinde 3 kadında sünnet, bazı olgularımızda parmak anomalileri, dişlerde metal kaplama, tatuaj gibi kimlik tespitine yönelik bulgular izlenmiştir. Tüm olgularda fotoÛraf-lanma yapılıp, DNA analizi için örnekler alınmıştır. Tüm olgularda ölümün suda boÛulmaya baÛlı mekanik asfiksi sonucu meydana geldiûi rapor edilmiştir. Sadece 3 olgumuzun kimlik tespiti gerçekleştirilebilmiştir. Olgularımızın kimliklendirilme-si için yapılan işlemler ve saptanan bulgular tartışılmıştır. Yabancı uyrukluların kimliklendirilmesi için uluslararası işbirliÛi-nin gerektiÛi ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Gemi kazası, toplu ölümler, kimliklen-dirme, dış muayene, otopsi