Araştırma Makalesi

İn Vitro Kan Değişimleri ve Postmortem İnterval

10.17986/blm.200052414

  • Nadir ARICAN
  • Halis DOKGÖZ
  • Coşkun YORULMAZ
  • İmdat EİMAS
  • Şebnem KORUR FİNCANCI

Gönderim Tarihi: 26.01.2001 Kabul Tarihi: 30.03.2001 The Bulletin of Legal Medicine 2000;5(2):83-87

Bıı çalışmada, otoliz ve putrefaksiyonıın bir sonucu olarak kan hücrelerinde (lökosit, eritrosit, trombosit) meydana gelen postmortem sayısal değişimler ile bu değişimlerin postmortem interval ile olan ilişkisi incelendi. Araştırma, herhangi bir onkolojik, hematolojik veya infeksiyon hastalığı olmadığı bilinen 20 ile 40 yaşları arasındaki ölmüş ancak buzdolabına konmamış 10 olgudan ve aynı özelliklere sahip yaşayan 40 olgudan (kontrol grubu) alman kan örnekleri üzerinde in vitro şartlarda gerçekleştirildi. Her iki grup kan örneğinden, 120 saatlik sürede belli zaman aralıkları ile alt kan örnekleri alınarak, kan sayım aracı ile gruplarda total lökosit, eritrosit, trombosit sayımı ile diferansiyel lökosit sayımı yapıldı. Ayrıca eşzamanlı olarak hazırlanan periferik yaymalarda birim alanda lökositlerde diferansiyel sayısal değişimler izlendi. Bu çalışmanın sonucunda-, total eritrosit ve trombosit değerleri dışında tüm parametrelerde olgu grubu ile kontrol grubu arasında ve gruplar ile PMİ arasındaki korelasyonun anlamlı olduğu (p<0,01), lökositlerin total sayıda gösterdiği değişimler ile diferansiyel sayıda gösterdiği değişimlerin birlikte değerlendirilmesi durumunda, PMİ’in tahmininde kullanılabilir bir kriter oluşturabileceği; buna karşın eritrosit ve trombositlerde gözlenen sayısal değişimlerin ise, PMİ'in tahmininde kullanılabilir nitelikte olmadığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Postmortem interval, lökosit, trombosit, eritrosit.