Araştırma Makalesi

Karbonmonoksite Akut ve Kronik Maruziyetin Spektrofotometrik Yöntemlerle Tayini

10.17986/blm.199613147

  • Nevin VURAL
  • Cem YÜCESOY
  • Rukiye DOĞANYİĞİT (Kahraman)

Gönderim Tarihi: 18.05.1996 Kabul Tarihi: 15.10.1996 The Bulletin of Legal Medicine 1996;1(3):112-115

CO zehirlenmesi sonucu ölen kişilerin (n: 18) ve CO'e kronik maruz kalan kişilerin (sigara içenler n: 100, içmeyenler n: 44) kanlarında karboksihemoglobin (COHb) düzeyleri spektrofotometrik yöntemlerle ölçülmüştür. Postmortem kan örneklerinde COHb tayininde, Dubowski ve Buch-wald'ın modifiye mikro spektrofotometrik yöntemlerinden yararlanılmıştır. Sigara içenlerin kan örneklerinde COHb tayininde ise türev (derivative) UV spektrofotometresinclen yararlanılmış ve yöntemlerin karşılaştırılması yapılmıştır.

Postmortem kan örneklerinde COHb düzeyi % 63 - 88 arasında (ortalama % 73.11 ( 6.90) bulunmuştur. Sigara içenlerde COHb düzeyleri ise, günde 1-9 tane içenlerde (n: 44) % 1.94 ( 0.11 COHb, 10-20 tane içenlerde (n: 23) % 3.25( 0.19 COHb ve > 20 tane içenlerde ise (n: 31) % 4.36 ( 0.14 COHb belirlenmiştir. COHb düzeyi sigara içen tüm gruplarda içmeyenlere göre ( % 0.86 ( 0.05) anlamlı yüksek bulunmuştur.

Dubowski yöntemi, CO ile akut zehirlenmelerin kantita-tif tayininde, kullandığımız diğer spektrofotometrik yöntemlere göre ekonomik ve duyarlı bir yöntem olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca kısa zamanda sonuç vermesi açısından da Adli Tıp laboratuvarında uygulanabilirliği bu araştırmada gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kaıbonmonoksit, Karboksihemoglobin, Akut Zehirlenme, Kronik Zehirlenme, UV Spektrofo-tometre, Türev (derivative) UV Spektrofotometre.