Araştırma Makalesi

Lazer Epilasyona Bağlı Cilt Lezyonlarının Malpraktis Açısından Değerlendirilmesi

10.17986/blm.2016323748

  • Hakan Kar
  • Halis Dokgöz
  • Nursel Gamsız Bilgin
  • Betül Albayrak
  • Tamer İrfan Kaya

Gönderim Tarihi: 26.09.2016 Kabul Tarihi: 31.10.2016 The Bulletin of Legal Medicine 2016;21(3):153-158

Amaç:

Günümüzde tüm dünyada epilasyon amacıyla Ruby, Alexandrite, Diode ve Neodymium: yttrium-aluminum-garnet (Nd:YAG) laser cihazları sıklıkla kullanılmaktadır. Laser epilasyon işleminin mekanizması; milisaniyelik atım süreleri ile kıl folikülündeki melanini hedefleyerek kıl köklerinde selektif fototermoliz meydana getirmektir. Yan etki olarak özellikle koyu renkte ciltlerde; ciltte yanık, ince epidermal kurutlanma, hiperpigmentasyon, hipopigmentasyon ve hatta skarlaşmaya neden olabilmektedir. Bu nedenle cilt türüne göre uygun dalga boyunda lazer kaynağı seçilmesi, istenmeyen cilt lezyonlarının önüne geçilmesi açısından ön koşul olarak kabul edilmektedir. Lazer epilasyon işleminin yasal çerçevesi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hayli tartışmalı durumdadır. Bu çalışmada lazer epilasyona bağlı gelişen cilt lezyonu olgularının malpraktis açısından değerlendirilmesinde ve raporlama süreçlerinde karşılaşılabilecek problemleri ortaya koymak ve çözüm önerileri sunmak amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

2006-2016 yılların arasında adli rapor düzenlenmek üzere Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalına gönderilen 14 lazer epilasyona bağlı gelişen cilt lezyonu olgusu, retrospektif olarak, sosyodemografik özellikleri, muayene ve konsültasyon bulguları, adli rapor sonuçları, uygulamanın yapıldığı yer, uygulayıcı kişi ve hukuki özellikleri dikkate alınarak malpraktis açısından değerlendirilmiştir.

Bulgular:

Olguların 12’si kadın olup yaş ortalaması 31,21 ± 8,52 bulundu. En sık 25-29 yaş ve 40-44 yaş grubunda oldukları tespit edildi. Olguların sıklıkla olaydan hemen sonraki ilk birkaç gün içersinde ya da olay üzerinden 1-2 yıl geçtikten sonra şikayetçi oldukları gözlemlendi. En sık görülen lezyonların sırasıyla hiperpigmentasyon (n:7), hipopigmentasyon (n:5), skar (n:3) olduğu, lokalizasyon olarak yüz bölgesi 8 olgu ile en sık, alt ekstremite 5 ile ikinci sıktıkta olduğu görüldü. 9 olgu için Dermatoloji konsültasyonu istenilmiş olup, bunlardan 8 olguya “tespit edilen lezyonların lazer uygulamasına bağlı gelişen komplikasyon olduğu” şeklinde yanıt verilmiştir. 12 olguda uygulama “Güzellik ve Estetik Merkezlerinde” “Güzellik Uzmanlarınca” yapılmış olup, diğer iki olguda “Özel Tıp Merkezlerinde” doktor gözetiminde yine “Güzellik Uzmanlarınca” yapılmış olduğu tespit edildi.

Sonuç:

Yazarlar olarak lazer epilasyonun işleminin tıbbi bir uygulama olduğunu, mutlaka standart eğitimden geçmiş bir tabip ya da uzman tabip tarafından ya da tabip gözetiminde aynı eğitimi almış ve sertifiye sağlık mesleği mensubu tarafından ve sağlık kuruluşlarında uygulanması gerektiğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Lazer,Epilasyon,Yanık,Komplikasyon,Malpraktis