Araştırma Makalesi

MERSİN İLİNDE GERÇEKLEŞEN İNTİHAR OLGULARININ SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ

10.17986/blm.2014191769

  • Ali METİN
  • Günay ÇİLELİ
  • İlker KOÇAR
  • Halis DOKGÖZ

Gönderim Tarihi: 01.07.2014 Kabul Tarihi: 25.08.2014 The Bulletin of Legal Medicine 2014;19(1):49-52

İntihar, toplumsal dayanışma, bağımlılık ve özerklik ilişkisindeki dengesizliğin bir sonucu olarak ortaya çıkabilmekte ve toplumsal bağların gücüne, yapısına göre değişiklik gösterebilmektedir. Bireylerin toplumla ilişkileri, toplumsal destek türü intihar eğilimini etkilemektedir.

Mersin ilinde 2012 ve 2013 yılları arasında intihar orijinli meydana gelen ölüm olgularının sosyodemografik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada; 30 olgunun en küçüğü 15 yaşında kız çocuğu, en büyüğü 80 yaşında kadın olup, yaş ortalaması 38.46 yıldır. Olguların 17'si (% 56,7) erkek, 11'i (% 36,6) evli, 16'sı (% 53,4) bekardır. 11 olgu (% 36,6) ilaç ve benzeri madde alımını, yedisi (% 23,3) ası yöntemini, beşi (% 16,6) yüksekten düşme yöntemini uyguladığı, 11 olgunun (% 36,6) kış ve sekizinin (% 26,6) sonbahar mevsiminde intihar eylemini gerçekleştirmiş olduğu, dört (% 13,33) olguda daha önce intihar girişimi öyküsünün bulunduğu, yedi (% 23,33) olguda daha önce psikiyatrik rahatsızlık nedeni ile tedavi gördüğünün ifade edildiği tespit edilmiştir.

İntihara yönelik olarak sosyolojik, biyolojik ve psikolojik yaklaşımlar, intihar eyleminin karmaşıklığını ortaya koymaktadır. Bu çalışmada Mersin ilinde intihar orijinli meydana gelen ölüm olgularının sosyodemografik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İntihar, otopsi, adli tıp, sosyodemografik özellikler, ölüm