Araştırma Makalesi

Miyokard İnfarktüsünde Mast Hücrelerinin Rolü Otopsi Çalışması

10.17986/blm.2008131666

  • Işıl PAKİŞ
  • Elif Ülker AKYILDIZ
  • Arzu TURAN
  • Ferah KARAYEL
  • Gökhan ERSOY
  • Ziya KIR

Gönderim Tarihi: 07.11.2007 Kabul Tarihi: 26.04.2008 The Bulletin of Legal Medicine 2008;13(1):9-12

Mast hücreleri kemik iliğinden köken alan, periferik kanda ve dokularda saptanabilen, proteoglikandan zengin granüller içeren hücrelerdir. Mast hücreleri birçok dokuda olduğu gibi kalpde de infeksiyonlara ve inflamatuar uyarılara degranülas-yon ile yanıt verir. Miyokardda infarkt alanının iyileşmesinde mast hücreleri, makrofajlar ile birlikte önemli rol oynar.

Bu çalışmada 2003-2005 yıllarını kapsayan dönemdeki otopsi raporları incelendi ve değişik dönemlerde miyokard infark-tüsü saptanan 40 olgu rastgele seçildi. Travmatik nedenlerle ölen ve kardiyak patoloji saptanmayan 10 olgu kontrol grubu olarak çalışmaya alındı. Miyokarda ait kesitler mast hücrelerini boyayan konvansiyonel histokimyasal bir yöntem olan To-luidin Blue ile boyandı ve her olguda 50 büyük büyütme alanında mast hücreleri sayıldı. İnfarkt alanında saptanan mast hücre sayısı ile infarktın yaşı arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı araştırıldı.

Olguların değerlendirilmesi sonrası geç granulasyon dokusu ve fibrozis dönemlerinde mast hücre sayısında belirgin artış izlendi. Elde edilen bulgular, mast hücrelerinin infarktüs sonrası miyokardda fibröz doku birikimi ve ekstrasellüler matriksin yeniden yapılandırılmasında rol oynadığı görüşünü destekler niteliktedir.

Anahtar Kelimeler: Mast hücresi, miyokard infarktüsü, fibrozis, otopsi