Olgu Sunumu

Postmortem Olarak Saptanmış Nadir Görülen Konjenital Perikardiyal Kist

10.17986/blm.1471

  • Berk Gün
  • Cemil Çelik
  • Gözde Yeşiltepe
  • Esra Gürlek Olgun
  • Mehmet Tokdemir

Gönderim Tarihi: 23.07.2020 Kabul Tarihi: 06.10.2020 The Bulletin of Legal Medicine 2020;25(3):249-252

Konjenital perikardiyal kistler çok nadirdir ve birçok vakada tesadüfen saptanmasına karşın nadiren yaşamı tehdit edici semptomlara neden olabilir. 23 yaşındaki postpartum dönemdeki kadın olgunun yapılan otopsisinde saptanan perikardiyal kistin ve atrioventriküler (AV) nodda yağlanmaya bağlı değişikliklerin kişinin ölümü üzerindeki etkisini tartışmayı amaçladık.

Adli tahkikatta; emzirme döneminde olan kadının bir süredir göğüs ağrısı şikâyeti olduğu yazılıydı. Yapılan otopsisinde; perikardın dış yüzüne asılı halde, sol akciğer üst loba komşu 7,5x7,5x4 cm boyutunda, oval yapıda, unilokuler, intakt, içerisinde berrak sıvı bulunan kistik yapı görüldü. Histopatolojik incelemede; AV nodda yağlanmaya bağlı değişiklikler izlendi.

Olgumuzda mediastendeki kistin yer kaplayıcı etkisi sonrası gelişen aritmi, sağ ventrikül çıkış yolu tıkanıklığı, kardiyak bası gibi komplikasyonların ve AV nodda yağlanmaya bağlı değişikliklerin ölümüne sebebiyet verdiği değerlendirildi.

Anahtar Kelimeler: Perikardiyal Kist, Postmortem, Ani Kardiyak Ölüm, AV Nodda Yağlanma