Özgün Araştırma

Radyografide Diz Eklemi Epifiz Puanlaması ile Adli Tıpta Yaş Tayini Değerlendirilmesi

10.17986/blm.1641

  • Tuba Akkuş Çetinkaya
  • Abdullah Avşar
  • Betül Kızıldağ

Gönderim Tarihi: 27.11.2022 Kabul Tarihi: 22.08.2023 The Bulletin of Legal Medicine 2023;28(3):216-223

Amaç:

Adli tıp uygulamalarında kimlik tespiti önemli bir yer almaktadır. Yaş tayini de kimlik tespitinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, diz eklemi radyografilerini inceleyerek epifiz kapanma derecesine göre oluşturulan epifiz skorlaması kullanılarak yaş tespiti yönteminin Türkiye’de uygulanabilirliğini araştırmaktır.

Yöntem:

Yaşları 10 ile 26 arasında değişen 676 (337 kadın ve 339 erkek) olguya ait diz grafileri retrospektif olarak incelendi. Her olgunun distal femur (DF), proksimal tibia (PT), proksimal fibula (PF) epifiz hatları değerlendirildi. Epifiz hatlarının kapanması 3 evrede incelendi. DF, PT ve PF epifizlerine evre 1, 2 ve 3 için sırasıyla 0, 1 ve 2 puanları verildi. Her bir olguda elde edilen bu üç puan toplanarak diz eklemi epifiz puanı (DEEP) hesaplandı.

Bulgular:

DEEP’lerin her birinde ortanca yaş hem erkeklerde hem de kadınlarda artış gösterdi. Sıfır-5 puan ortanca yaş değerlerine göre cinsiyetler arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,001). Tanısal alıcı çalışma karakteristiği eğrisi analizi sonucunda her iki cinsiyette de en yüksek doğruluk değeri 6 puan olarak bulundu. Erkeklerde duyarlılık 0,989, özgüllük 0,880 ve genel doğruluk 0,943 bulundu. Kadınlarda bu değerler duyarlılık 1,000, özgüllük 0,648 ve genel doğruluk 0,845 bulundu.

Sonuç:

Çalışma diz eklemi epifiz puanlamasının, Türk uyruklu bir bireyin 18 yaşından büyük olup olmadığının belirlenmesinde değerlendiriciler arası uyumu yüksek, basit ve pratik bir yöntem olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Adli tıp, yaş tayini, kronolojik yaş, görüntüleme yöntemi, diz eklemi

Tam Metin (İngilizce)