Olgu Sunumu

Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet: Olgu Serisi

10.17986/blm.2018238628

  • Cüneyt Destan Cenger
  • Atiye Börtlüoğlu
  • Birgül Tüzün
  • Mustafa Cihad Göktepe
  • Ayşen Ufuk Sezgin
  • Şebnem Korur Fincancı

Gönderim Tarihi: 08.01.2017 Kabul Tarihi: 19.02.2018 The Bulletin of Legal Medicine 2018;23(2):133-137

Dünyada ve Türkiye’de sağlık çalışanlarına yönelik şiddet artarak önemli bir iş sağlığı problemi haline gelmektedir. Sağlık kurumlarındaki şiddet “Hasta, hasta yakınları ya da herhangi bir bireyden gelen, sağlık çalışanı için risk oluşturan; tehdit davranışı, sözel tehdit, ekonomik istismar, fiziksel saldırı, cinsel saldırıdan oluşan durum” olarak tanımlanmıştır. Çalışmamızda İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Polikliniği’ne başvuran sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Hasta/yakını tarafından şiddet görme nedeni ile başvuran 5 sağlık çalışanı değerlendirildi. Olgular 26-47 yaşlarında olup, yaş ortalamaları 30.8 yıl idi. Olguların biri erkek, üçü doktor, biri hemşire, diğeri de hasta bakıcıydı. Muayenelerinde dört olguda olaya bağlı fiziksel şiddet bulgusu, dört olguda ise ruhsal travma bulgusu saptanmıştır. Sağlık politikaları değişiklikleri ile sağlık çalışanı ve hastaların karşı karşıya getirilmesi, basında tıbbi uygulama hatalarının ele alınış biçimi ve güvenli çalışma koşullarının sağlanamaması sonucunda sağlık çalışanı adeta sistemin tüm aksaklıklarının sorumlusu, şiddetin hedefi olmuştur. Sağlık çalışanlarının %72.6’sının çalıştıkları süre boyunca herhangi bir şiddet türüne maruz kaldığı, %72.4’ünün son 12 ay içerisinde şiddete uğradığı bildirilmektedir. Çalışmada sorunun yaygınlığı, ciddiyeti yanı sıra çözüm önerileri tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Şiddet,Sağlık Hizmetleri,Adli Tıp.