Araştırma Makalesi

Samsun’da Erken Çocukluk Çağı Zehirlenmeleri 2010-2015

10.17986/blm.2016220394

  • Salih Tunahan Polat
  • Serkan Çağlayan
  • Ahmet Turla
  • Berna Aydın

Gönderim Tarihi: 01.04.2016 Kabul Tarihi: 06.06.2016 The Bulletin of Legal Medicine 2016;21(2):93-97

Amaç:

Bu çalışma, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine zehirlenme nedeniyle getirilen erken çocukluk yaş grubundaki (1-4 yaş) olguların değerlendirilmesi ve elde edilen bulguların koruyucu önlemlerin alınmasında yol gösterici olması amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem:

01 Ağustos 2010 – 31 Temmuz 2015 tarihleri arasındaki beş yıllık süre içerisinde zehirlenme nedeniyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine getirilen 1-4 yaş aralığındaki 761 çocuk çalışmaya dahil edilmiştir. Kesitsel nitelikteki bu çalışmada elde edilen veriler SPSS istatistik programı kullanılarak değerlendirilmiştir.

Bulgular:

Olguların 413 (%54,3)’ü erkek, 348 (%45,7)’i kadındır. En fazla olgu; Temmuz (%11,8) ve Mayıs (%11,6) ayında, Pazartesi günleri (%18,3) ve saat 16.00–23.59 arasında başvurmuştur. Çocuklar istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde en çok ilaç (%48,3) ile zehirlenmiştir.

Sonuç:

Erken çocukluk yaş grubunda ev içinde meydana gelebilecek zehirlenmelere karşı ebeveynlere ya da çocuğa bakım verenlere yönelik yapılacak eğitim çalışmaları oldukça önemlidir. Bunun yanı sıra hastaların zehire daha kısa süre maruz kalması açısından acil servislerde insan gücü planlaması başvuru zamanları gözetilerek düzenlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı,Zehirlenme,Kaza,Acil Servis,Önleme