Özgün Araştırma

Suça Sürüklenen Çocukların Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir Çalışma

10.17986/blm.1578

  • Erdem Hösükler
  • Aziz Yılmaz
  • Zehra Zerrin Erkol

Gönderim Tarihi: 04.08.2021 Kabul Tarihi: 25.11.2021 The Bulletin of Legal Medicine 2022;27(3):246-253

Amaç:

Suça sürüklenen çocuk ve ergenlerin değerlendirilmesi erişkin suçlulardan farklı olmalıdır. Bu çalışmada suça sürüklenen çocukların niteliklerinin incelenmesi ve literatür ışığında tartışılması amaçlanmıştır.

Yöntem:

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversite Adli Tıp Anabilim Dalı ve Bolu Adli Tıp Şube Müdürlüğü’nde 01.01.2016-31.12.2018 tarihleri arasında muayene edilen suça sürüklenen çocuk ve ergenlerin tıbbi kayıtları retrospektif olarak incelenmiştir.

Bulgular:

Toplam 237 çocuk ve ergen çalışmaya dahil edilmiştir. Olguların %76,8’i (n=182) erkek, %23,2’si (n=55) kızdı. Olguların yaş ortalaması 13,38±0,83 idi. Olguların %80,6’sı çekirdek ailede yaşıyordu. Olguların 22’si (%9,3) herhangi bir işte çalışıyordu ve altmış dördü (%27) bir veya daha fazla madde kullanım öyküsüne sahipti. Olguların %47,7’si kasten yaralama suçu, %20,3’ü ise hırsızlık suçu işlemişti. Yüz elli iki olgu (%64,1) ilk kez suç işlemişti. Yüz on (%46,4) olgu suçu bir grup arkadaşı ile birlikte işlemişti. Kırk yedi olguda (%19,8) psikiyatrik bozukluk vardı. Olguların %60,8’inde (n=144) suçun hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamadıkları ve davranışlarını yönlendirme yeteneğine sahip olmadıkları tespit edilmiştir.

Sonuç:

Çocuk destek merkezlerinin sayısının artırılması ve bu merkezlerde suça sürüklenen çocuklar için etkili müdahale yöntemlerinin geliştirilmesi ve bunun için daha fazla sayıda çalışma yapılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Suça sürüklenen çocuklar, ceza ehliyeti, psikiyatrik hastalıklar

Tam Metin (İngilizce)