Araştırma Makalesi

TUİK VERİLERİNE GÖRE TÜRKİYE’DE İNTİHAR OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

10.17986/blm.2010153715

  • Burak SEVER GÜMÜŞ
  • Erdal ÖZER
  • Ali YILDIRIM
  • İlhan ÇETİN

Gönderim Tarihi: 05.09.2011 Kabul Tarihi: 12.11.2011 The Bulletin of Legal Medicine 2010;15(3):104-109

İntiharlar tüm dünyada sosyo-ekonomik fark gözetmeksizin önemli bir halk ve ruh sağlığı sorunu olarak değerlendirilmektedir. Birçok ülkede özellikle gençlerde trafik kazalarından sonra önde gelen ölüm nedenleri arasındadır. Bu çalışmada; Türkiye’de 2002-2009 yılları arasında meydana gelen intihar vakalarının yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, intihar nedeni ve yıllar içerisindeki değişimini değerlendirmek ve dünyadaki genel intihar eğilimi ile karşılaştırmak amaçlanmıştır. Çalışmamızda Türkiye İstatistik Kurumunun (TUİK) İntihar ile ilgili 2002-2009 yılları arasındaki intihar istatistikleri değerlendirilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde Windows SPSS 15.0 istatistiksel programı kullanılmıştır. Olguların %64,4‘ünün erkek olduğu ve %35,6’sı-nın kadın olduğu saptanmıştır. Erkek intihar olgularında tüm yaş gruplarında 2002-2009 yılları arasında sürekli bir artış olduğu dikkati çekmektedir. Kadın intihar olgularında 0-19 ve 20-39 yaş grubunun 2002-2009 yılları içerisinde azalma gösterdiği ancak 40-59 ve 60 ve üzeri yaş grubunda ise artış olduğu görülmektedir. İntihar eden olguların %62,9’unun ilkokul-ilköğre-tim-ortaokul düzeyinde, %16,3’ünün lise düzeyinde, %5,1’inin yüksek öğretim düzeyinde eğitim durumu olduğu saptanmıştır. 2002-2009 yılları arasından intihar eden olguların %47’sinin ası, %23,5’inin ateşli silah, %14,2’sinin kimyevi madde, %9’unun yüksekten atlama yöntemini kullandığı gözlenmiştir. 20022009 yılları arasında intihar eden olguların %34,3’ünün bilinmeyen bir sebep, %23,8’sinin hastalık, %15,1’inin aile geçimsizliği, %10,2’sinin geçim zorluğu, %6,7’sinin hissi ilişki nedeniy- le intihar ettiği gözlenmiştir. Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre intihar nedeniyle küresel mortalite oranı yüz binde 16 olarak bildirilmiştir. 2009 yılında Türkiye’nin toplam nüfusunun 72.561.312 olduğu dikkate alındığında, Türkiye’de 2009 yılında intihar oranının yüz binde 4 olduğu gözlenmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) 2005 yılı istatistikleri incelendiğinde intihar eden olguların %52,1’inin ateşli silah yöntemi kullandığı, %22,2’sinin asma-boğulma yöntemini kullandığı, %17,6’sının ise zehir yöntemi kullandığı bildirilmiştir. Türkiye’deki intihar olgularında ası yönteminin ABD’ye göre 2,1 kat daha fazla olduğu, ABD’de ise ateşli silah yönteminin Türkiye’ye göre 2,2 kat daha fazla olduğu gözlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: İntihar, intihar yöntemleri, intihar nedenleri, adli tıp