Olgu Sunumu

VESTİBULER SCHWANNOMA: BİR OTOPSİ OLGUSU VE KAYNAKLARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

10.17986/blm.2013182757

  • Sema DEMİRÇİN
  • K. Aylin AKSOY
  • Y. Mustafa KARAGÖZ

Gönderim Tarihi: 05.06.2014 Kabul Tarihi: 23.06.2014 The Bulletin of Legal Medicine 2013;18(2):57-63

Vestibuler schwannomalar, Vestibulocochlear (8. kranial) sinirin, sıklıkla alt vestibüler bölümünde schwann kılıfından çıkan benign intra kranial tümörlerdir. Kaynaklara göre değişmekle birlikte, erişkinlerde tüm intra kranial neoplazilerinin %1-10'unu oluşturmaktadır.

Tüm schwannomaların %60'ının, tüm intrakranial schwannomaların ise %90'nın, vestibuler schwannoma olduğu bildirilmektedir. Rastlanma olasılığı yaşamın 50 ve 60'lı yıllarında pik yapmakta ve olguların yaklaşık 2/3'ünü kadınlar oluşturmaktadır. Semptomlar ve belirtiler tümör büyüklüğü, büyüme hızı ve lokalizasyonuna bağlı olarak değişmekle birlikte, genellikle tek taraflı işitme kaybı, tinnitus, vertigo mevcuttur. Tümörün fokal bası etkisine ve kafa içi basınç artışına bağlı semptomlar da görülebilmektedir. Gelişen görüntüleme teknolojisi, olguların erken tanısı ve daha az invaziv yöntemlerle tedavisine olanak sağlamıştır.

Bu olgu sunumunda; ani şüpheli ölüm olarak adli otopsisi talep edilen ve otopside rastlantısal olarak Vestibuler Schwannoma saptanan 44 yaşında bir erkek olguya ait otopsi ve histopatoloji bulguları verilmektedir. Kaynaklar ışığında olgu tartışılmakta ve Vestibuler Schwannomanın bulguları ve tanısına ek olarak etyolojide yer alabilecek risk faktörleri gözden geçirilmektedir. Baz istasyonları, cep telefonları ya da diğer mobil iletişim araçlarının etyolojideki rolü konusunda yapılan kaynak taramasına ait veriler de aktarılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Vestibuler schwannoma, serebello pontin köşe tümörü, intra kranial neoplazi, nervus vestibulocochlearis.