Araştırma Makalesi

ZEHİRLENME OLGULARINDA HAYATI TEHLİKE KARARI İÇİN GLASGOW KOMA S KALASININ KULLANIMI

10.17986/blm.200161446

  • Rabiş KESKİN
  • Coşkun YORULMAZ
  • M. Sunay YAVUZ
  • Mahmut AŞIRDİZER

Gönderim Tarihi: 11.05.2001 Kabul Tarihi: 01.11.2001 The Bulletin of Legal Medicine 2001;6(1):8-13

Zehirlenme nedeniyle gönderilen olgularda, hayati tehlike kavramının değerlendirilmesinde; kişinin yoğun bakım tedavisi görüp görmediği, yoğun bakımda kaldığı süre, an- lidot tedavisi uygulanıp uygulanmadığı ve varsa ölçülmüş olan madde dozu kriter olarak kullanılmaktadır. Glasgow Koma Skalası (GKS), beyin fonksiyonlarını ölçen, genellikle kranyoserebral yaralanmak hastalarda koma derecesini güvenilir bir şekilde değerlendirmeye yarayan bir indekstir. GKS’nın mortalité ile korelasyonu bulunmaktadır. Bu çalışmada GKS bulguları tanımlanan ve bu tanımlar ışığında GKS hesaplanan olgularda skalanın hayati tehlike kararı açısından kullanılabilirliğinin tartışılması amaçlandı.

1999-2000 yılları arasında Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas Ku- rulu’na zehirlenme nedeni ile gönderilen olgular, klasik hayati tehlike kriterleri ve göz hareketleri, konuşma-,sözel cevap, motor cevap olmak üzere, GKS kriterleri açısından ret- rospektif olarak değerlendirildi.

Çalışmamızda toplam 647 zehirlenme olgusu içerisinden hayati tehlike bulunup bulunmadığı sorulan 359 olgu arasından GKS belirtilmiş olan ve/veya mevcut verilerle GKS’sı saptanabilen 30 olgu irdelenmiştir. Diğer olgularda ise klinik bilgiler ve hasta öyküsü yeterince kaydedilmediğinden skala değerlendirilememiştir.

Bu çalışma sonucunda, zehirlenme olguları için oluşturulacak modifiye bir GKS formunun her sağlık biriminde kullanılmasının yakın bir hedef olması gerektiği düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Glasgow koma skalası, hayati tehlike, zehirlenme