Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü’ne Başvuran Gençlik Yaş Grubuna Ait Cinsel Saldırı Olgularının Değerlendirilmesi
PDF

Anahtar Kelimeler

adli tıp
cinsel saldırı
yeniden travmatizasyon
genital muayene

Nasıl Atıf Yapmalı

1.
Erbaş M, Kadı G, Balcı Y, Göçeoğlu Ümit Ünüvar. Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü’ne Başvuran Gençlik Yaş Grubuna Ait Cinsel Saldırı Olgularının Değerlendirilmesi. Bull Leg Med [Internet]. 28 Mart 2019 [a.yer 20 Ekim 2019];24(1):9-16. Erişim adresi: https://www.adlitipbulteni.com/index.php/atb/article/view/1221

Öz

Amaç:Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğüne başvuran gençlik yaş grubu cinsel saldırı olgularının değerlendirilmesiyle durum tespiti, bölgesel özelliklerin ortaya konması, öneriler geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:Haziran 2012-Aralık 2016 tarihleri arasında cinsel suç nedeniyle muayenesi yapılmış 477 olgu arasından 15-24 yaş grubunda olan 217’si çalışmaya dahil edilerek raporları geriye dönük değerlendirilmiştir.

Bulgular:217 olgunun %71.4’ü 15-19 yaş aralığında, %88.9’u Türkiye vatandaşı, %91.2’si kadın, %8.8’i erkekti. 217 olgu için toplam 244 muayene yapılmıştı. Olgular en fazla Muğla Merkez (%23.5) ve Marmaris’ten (%20.3) gelmişti. Şüpheli saldırganlar %31.8’inde eski/yeni eş-nişanlı-sevgili, %10.6’sında yakın çevreden tanıdık/arkadaşlardı; toplamda %85’inden fazlasında tanıdık biriydi. Olay yeri sıklıkla bir ev ortamıydı (%55.3). Olguların %67.7’sinde Adli Tıp Şube Müdürlüğünde ilk muayene yapılmıştı, %30.8’i olaydan sonraki ilk 72 saat içinde muayene edilebilmişti. En sık; TCK 102/5 ve 103/6 kapsamında beden ve ruh sağlığının bozulup bozulmadığı (%82) ve cinsel saldırının niteliği ve gerçekleşip gerçekleşmediği (%47.5) sorulmuştu.

Tartışma ve Sonuç:Bölgesel olarak gençlik yaş grubunda cinsel saldırı mağdurlarının çoğunluğunun kadın ve 15-19 yaş grubunda, şüpheli/saldırganın çoğunlukla tanıdık biri, olay yerinin çoğunlukla ev ortamı olması literatür ile uyumdur. Mağdurların olay sonrası adli süreci başlatmalarında gecikme dikkat çekicidir. Haziran 2014 yılında yapılan değişiklikle yasadan ruhsal değerlendirmeyle ilgili fıkranın kalkmış olmasının ruhsal durum değerlendirmesini ortadan kaldırmadığı, ruhsal değerlendirmenin muayenenin bir parçası olduğu unutulmamalıdır. Cinsel suç olgularının adli süreçte tekrarlayan ifade alımı ve muayeneler nedeniyle yeniden travmatize olmalarını en aza indirebilmek için; tıbbi-hukuki-sosyal destek sağlanabilecek, delillerin toplanabileceği, multidisipliner çalışılan ‘cinsel saldırı başvuru merkezlerinin’ hızla hayata geçirilmesi önerilmektedir.

https://doi.org/10.17986/blm.2019149811
PDF

Kaynaklar

Karbeyaz K, Gündüz T, Balcı Y, Akkaya H. Yeni Türk Ceza Kanunu sonrası değerlendirilen cinsel suç olguları; Eskişehir deneyimi. Türkiye Klinikleri J Foren Med. 2009;6 (1):1-8

Youth definition of United Nations. https://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact-sheets/youth-definition.pdf. Erişim tarihi: 04.09.2018.

Türkiye İstatistik Kurumu. İstatistiklerle Gençlik 2014. Ankara: ISBN 978-975-19-6346-8

Kayı Z, Yavuz M F, Arıcan N. Kadın Üniversite gençliği ve mezunlarına yönelik Cinsel saldırı Mağdur araştırması. Adli Tıp Bülteni. 2000; 5 (3),157-63

Luce H, Schrager S, Gilchrist V Sexual assault of women. Am Fam Physician. 2010 15; 81(4): 489-95

Balcı Y, Erbaş M, Işık Ş, Karbeyaz K. Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne başvuran Cinsel Saldırı olgularının değerlendirilmesi. Adli Tıp Bülteni 2014; 19 (2):87-95

Grossin C, Sibille I, Lorin de la Grandmaison G, Banasr A, Brion F, Durigon M. Analysis of 418 cases of Sexual assault; Forensic Science international 131 (2003) 125-130

Larsen M-L, Hilden M, Lidegaard Ø. Sexual assault: a descriptive study of 2500 female victims over a 10 year period; BJOG 2015; 122,577-584, DOI: 1111/1471-0528.13093

Danielson C K, Holmes M M. Adolescent Sexual assault: an update of literature. Current Opinion in Obstetrics & Gynecology. 16 (5): 383-8,OCT 2004

Gölge ZB, YAvuz MF, Korkut S, Kahveci S. Yetişkin kadın mağdurlarda cinsel saldırı sonrası görülen ruhsal ve sosyal sorunlar. Adli Tıp Bülteni, 2013; 18 (3):82-91.

Karakaya I, Coşkun A, Ağaoğlu B ve ark. Cinsel istismara maruz kaldığı bildirilen olguların ruhsal değerlendirme sonuçları. Adli Tıp Bülteni, 2006;11(2):53-58. doi: 10.17986/ blm.2006112607.

Gölge ZB Cinsel travma sonrası oluşan ruhsal sorunlar. Nöropsikiyatri Arşivi, 2005; 42(1-2-3-4):19-28.

Şenol E, Meral O, Sertöz Özen, Altıntoprak A, Coşkunol H, Güler H. Cinsel Saldırı Olguları İçin Düzenlenen Adli Psikiyatrik Raporların İncelenmesi. Adli Tıp Bülteni 2018;21(3):159-66. https://doi.org/10.17986/blm.2016323749.

Dursun B, Yıldız M. Şiddet Görmüş Kadınlarda Örseleyici Stres Tepkileri Ve Yönetici Zihinsel İşlevler. Kocaeli Üni Sağlık Bil Derg. 2016;2(2):11-14. DOI: 10.30934/kusbed.358568.

Eskin M, Kaynak H, Demir S. Same-sex Orientation, Childhood sexual abuse and Suicidal Behaviour in University Students in Turkey. Arch Sex Behav 2005; 34(2):185-95

Buddie A M, Miller A G. Beyond Rape Myths: A More Complex View of Perceptions of Rape Victims. Sex Roles: A Journal of Research, 2001; 45: 139-160.

Beyaztaş FY, İmir Yenicesu G, Bütün C ve ark. Sivas ağır ceza mahkemelerinde karara bağlanan 18 yaş üstü mağ- durlara yönelik cinsel saldırı olgularının değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Adli Tıp Dergisi, 2009;6(2):53-9.

Doğanlı B, Karaörs G. Çocuk İstismarı ve Sosyal Devlet Kapsamında Çocuk İstismarına Yönelik Alınan Önlemler. J Inter Sci Researc. 2017;2(7):82-92.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/20120308M1-1.pdf

Ledray L E. Sexual assault. In: Lynch V A, ed. Forensic Nursing. St. Louis. Mosby Inc. 2006, s. 279-291

Burgess A W, Fawcett J, Hazewood R R, Grant C A. Vctim Care servces and the comprehensive sexual assault assesment tool. In: Hazelwood R R, Burgess A W,eds. Practical aspects of Rape Investigation A Multidiciplinery Approach. Boca Raton: CRC Press 1995,s.263-281.

Creative Commons License

Bu makale şununla ruhsatlandırılmıştır: Creative Commons Attribution 4.0 International License.

İndirme Sayısı

İndirme verileri henüz hazır değil.