Samsun’da Hekimlerin Meslekleri Nedeniyle Yaşadıkları Şiddetin Özellikleri ve Şiddetin Önlenmesi Konusundaki Düşünceleri
PDF

Anahtar Kelimeler

şiddet
işyeri şiddeti
hekime yönelik şiddet

Nasıl Atıf Yapmalı

1.
Karaca BK, Aydın B, Turla A, Dündar C. Samsun’da Hekimlerin Meslekleri Nedeniyle Yaşadıkları Şiddetin Özellikleri ve Şiddetin Önlenmesi Konusundaki Düşünceleri. Bull Leg Med [Internet]. 09 Temmuz 2015 [a.yer 26 Mayıs 2019];20(2):76-2. Erişim adresi: https://www.adlitipbulteni.com/index.php/atb/article/view/889

Öz

Amaç: Bu çalışmada Samsun ilinde görev yapan hekimlerin meslekleri nedeniyle maruz kaldıkları şiddetin türü, sıklığı ve şiddete uğrama nedenleri ile şiddetin önlenmesi konusundaki düşüncelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki bu araştırmanın verileri, etik kurul onayı ve yazılı kurumsal izinler alındıktan sonra 01.06.2013-30.11.2013 tarihleri arasında Samsun ilinde görev yapan ve araştırmaya gönüllü olarak katılan 865 hekimden anket formu aracılığıyla ve yüzyüze görüşme tekniğiyle toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS istatistik programı (Version 13.0) ile değerlendirilmiş, çözümlemede tanımlayıcı istatistikler ve ki kare analizi kullanılmıştır.

Bulgular: Çalışmaya katılan 865 hekimin 587’si (%67,8) çalışma yaşamı boyunca en az bir kez mesleği nedeniyle şiddete uğradığını, bunların da %86,4’ü en son yaşadığı şiddetin sözel şiddet olduğunu, %74,4’ü hasta yakınları ve %38,9’u hastalardan şiddet gördüğünü, %81,4’ü saldırganın erkek olduğunu, %43,9’u haksız istekleri reddettiği için şiddete maruz kaldığını belirtmiştir.

Çalışmaya katılan hekimlerin %72,3’ü genel olarak sağlık sistemindeki olumsuzlukların sorumlusunun hekim olarak gösterilmesi nedeniyle hekimlerin şiddete maruz kaldığını,  %79,6’sı şiddetin önüne geçmek için ülkemizde hekime yönelik şiddet konusunda yasal yaptırımların yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtmiştir.

Sonuç: Birçok koruyucu hekimlik yaklaşımında esas olduğu gibi, şiddet de gerçekleşmeden engellenmelidir.

Anahtar kelimeler: şiddet; işyeri şiddeti; hekime yönelik şiddet

https://doi.org/10.17986/blm.2015210942
PDF

Kaynaklar

Kowalenko T, Gates D, Gillespie GL, Succop P, Mentzel TK. Prospective study of violence against ED workers. The American Journal of Emergency Medicine 2013;31(1):197-205. Available from: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0735675712003695 PubMed PMID: 23000325. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ajem.2012.07.010.

Martino DV. Workplace violence in the health sector – Country case studies Brazil, Bulgaria, Lebanon, Portugal, South Africa, Thailand, and an additional Australian study. Synthesis report.. ILO, WHO, ICN and PSI; 2002. Available from: http://www.who.int/violence_injury_prevention/injury/en/WVsynthesisreport.pdf (Access Date: 08/15/2014)

Keser Özcan N, Bİlgin H. Violence Towards Healthcare Workers in Turkey: A Systematic Review. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2011;31(6):1442-1456. Available from: http://www.tipbilimleri.turkiyeklinikleri.com/abstract_61363.html DOI: https://doi.org/10.5336/medsci.2010-20795.

Adaş EB Elbek O, , Bakır K. Sağlık Sektöründe Şiddet: Hekimlere Yönelik Şiddet ve Hekimlerin Şiddet Algısı. Türk Tabipleri Birliği Gaziantep. Kilis Tabip Odası Yayını. Nisan 2008. Available from: http://www.ttb.org.tr/siddet/images/file/gaziantepsiddet.pdf (Access Date: 08/09/2014)

Ilhan MN, Ozkan S, Kurtcebe ZO, Aksakal FN. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Çalışan Araştırma Görevlileri ve İntörn Doktorlarda Şiddete Maruziyet ve Şiddetle İlişkili Etmenler. Toplum Hekimliği Bülteni 2009;28(3):15-23.

Saeki K, Okamoto N, Tomioka K, Obayashi K, Nishioka H, Ohara K, et al. Work-related Aggression and Violence Committed by Patients and Its Psychological Influence on Doctors. J Occup Health 2011;53(5):356-364. Available from: http://joi.jlc.jst.go.jp/JST.JSTAGE/joh/11-0108-OA?from=CrossRef PubMed PMID: 21828959. DOI: https://doi.org/10.1539/joh.11-0108-OA.

Heponiemi T, Kouvonen A, Virtanen M, Vänskä J, Elovainio M. The prospective effects of workplace violence on physicians’ job satisfaction and turnover intentions: the buffering effect of job control. BMC Health Serv Res 2014;14(1):19. Available from: http://www.biomedcentral.com/1472-6963/14/19 PubMed PMID: 24438449. DOI: https://doi.org/10.1186/1472-6963-14-19.

Coles J, Koritsas S, Boyle M, Stanley J. GPs, violence and work performance - 'just part of the job?'.. Aust Fam Physician 2007 Mar;36(3):189-191. Available from: http://www.racgp.org.au/afp/200703/15396 PubMed PMID: 17339990.

Hills DJ, Joyce CM. Personal, Professional, and Work Factors Associated With Australian Clinical Medical Practitioners' Experiences of Workplace Aggression. Annals of Occupational Hygiene 2013 Mar;57(7):898-912. Available from: http://annhyg.oxfordjournals.org/cgi/doi/10.1093/annhyg/met012 PubMed PMID: 23519949. DOI: https://doi.org/10.1093/annhyg/met012.

Aydin B, Kartal M, Midik O, Buyukakkus A. Violence Against General Practitioners in Turkey. Journal of Interpersonal Violence 2009 Jan;24(12):1980-1995. Available from: http://jiv.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/0886260508327703 PubMed PMID: 19150889. DOI: https://doi.org/10.1177/0886260508327703.

Turhan Ö, Ahmed F, Aslan D, Erişgen G, Çakır B, Şengelen et al. Önlenebilir Bir Sorun: Hekime Yönelik Şiddet Araştırmalardan Yararlanılan Değerlendirmeler ve Çözüm Önerileri. Türk Tabipleri Birliği Yayınları Haziran 2014. (http://www.ttb.org.tr/kutuphane/hekimesiddet.pdf) (Access Date: 08/09/2014)

Tolhurst H, Baker L, Murray G, Bell P, Sutton A, Dean S. Rural general practitioner experience of work-related violence in australia.. Aust J Rural Health 2003 Oct;11(5):231-236. Available from: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/occupationalhealth.html PubMed PMID: 14641220.

Carmi-Iluz T, Peleg R, Freud T, Shvartzman P. Verbal and physical violence towards hospital- and community-based physicians in the Negev: an observational study.. BMC Health Serv Res 2005;5(1):54. Available from: http://www.biomedcentral.com/1472-6963/5/54 PubMed PMID: 16102174. DOI: https://doi.org/10.1186/1472-6963-5-54.

Çamcı O, Kutlu Y. Kocaeli’nde sağlık çalışanlarına yönelik işyeri şiddetinin belirlenmesi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi 2011;2(1):9-16. Available from: http://www.journalagent.com/phd/pdfs/PHD_2_1_9_16.pdf

Gökçe T, Dündar C. Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde çalışan hekim ve hemşirelerde şiddete maruziyet sıklığı ve kaygı düzeylerine etkisi. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2008;15(1):25-8.

Atik D. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olgusunun bir devlet hastanesi örneğinde incelenmesi. NWSA-Medical Sciences. NWSA 2013;8(2):1-15. Available from: http://www.newwsa.com/makale.asp?id=1B0035 DOI: https://doi.org/10.12739/NWSA.2013.8.2.1B0035.

Kitaneh M, Hamdan M. Workplace violence against physicians and nurses in Palestinian public hospitals: a cross-sectional study. BMC Health Serv Res 2012;12(1):469. Available from: http://www.biomedcentral.com/1472-6963/12/469 PubMed PMID: 23256893. DOI: https://doi.org/10.1186/1472-6963-12-469.

Wu S, Lin S, Li H, Chai W, Zhang Q, Wu Y, et al. A Study on Workplace Violence and Its Effect on Quality of Life Among Medical Professionals In China. Archives of Environmental & Occupational Health 2014;69(2):81-88. Available from: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19338244.2012.732124 PubMed PMID: 24205959. DOI: https://doi.org/10.1080/19338244.2012.732124.

Adli Tıp Bülteni, açık erişimli bilimsel bir dergidir. Açık erişim, çalışmaların özgürce halka açılmasının bilginin küresel olarak paylaşımını arttıracağı prensibine dayanarak kullanıcı veya kurumlara ücret ödemeden tüm içeriğin serbest biçimde sunulması demektir. Dergimiz ve bu internet sitesinin tüm içeriği Creative Commons Attribution (CC-BY) lisansının şartları ile ruhsatlandırılmıştır. Bu durum, Budapeşte açık erişim girişiminin (BOAI) açık erişim tanımı ile uyumludur.
Creative Commons Attribution Lisansı, kullanıcıların bir makaleyi kopyalamasına, dağıtmasına ve nakletmesine, makaleyi uyarlamasına ve makalenin ticari olarak kullanılmasına imkan tanımaktadır. CC BY lisansı, yazarına uygun şekilde atfedildiği sürece açık erişimli bir makalenin ticari ve ticari olmayan mahiyette kullanılmasına izin vermektedir.
Adli Tıp Bülteni, hak sahipleri olarak yazarların, makalenin kabulünden önce telif hakkı ve etik sözleşmesini imzalayarak dergiye göndermesini talep etmektedir. Yazarlar, çalışmalarının telif hakkını elinde tutmaya devam etmekte, Adli Tıp Uzmanları Derneğine yayınlama izni vermektedir. Bu sayede hem Dergi makaleyi yayımlama hakkına sahip olmakta hem de söz konusu çalışmanın yazarın kendi özgün çalışması olduğu ve geçerli bir araştırmaya dayandığını beyan etmesi dahil çeşitli hususların doğrulanmasına imkan vermektedir.
Çalışmalarının Dergimizde yayınlanmasını isteyen yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar:
*Telif hakkı yazarlarda kalmakla birlikte, Dergimize çalışmayı ilk kez yayınlama izni verilmekte, aynı anda yazara atıfta bulunulmak ve ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile çalışmanın özgürce paylaşılmasına imkan tanıyan Creative Commons Attribution Lisansı ile ruhsatlandırılmaktadır.
*Yazarlar, çalışmanın ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile, dergimizde yayınlanan sürümünün münhasır olmayan şekilde dağıtılması (Ör., kurumsal bir bilgi havuzuna eklenmesi veya bir kitapta yayınlanması) için ayrı, ek sözleşmeler yapabilirler.
*Yayınlanan çalışmanın daha erken ve daha fazla atıf alması kadar bilginin daha verimli olarak paylaşılmasına imkan sağlayacağından dolayı, değerlendirmeye gönderilme öncesinde ve sonrasında yazarların çalışmalarını çevrimiçi olarak yayınlamalarına (kişisel internet sayfalarında yahut kurumsal havuzlarda) izin verilmekte ve teşvik edilmektedir.

İndirme Sayısı

İndirme verileri henüz hazır değil.