Türk Ceza Kanununda Çocukların Cinsel İstismar Suçu Beş Olgu Sunumu

  • Sunay Fırat Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı
  • Yiğit İltaş Çukurova Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Muhakemeleri Hukuku Anabilim Dalı
  • Mete Korkut Gülmen Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı,

Özet

Çocuğun cinsel istismarı önemli bir sağlık sorunu olmakla birlikte, kısa ve uzun dönemde ortaya çıkabilecek sonuçları ele alındığında, psiko-sosyal ve hukuksal açıdan oldukça ciddi bir suç olarak kabul edilmektedir. Dünyada cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda özellikle çocukların korunması büyük önem taşımaktadır.

Bu çalışmada, Türk Ceza Kanun’unda yaptırıma bağlanan çocukların cinsel dokunulmazlığı hakkına karşı işlenen çocuğun cinsel istismarı suçuna ilişkin Adana Ağır Ceza Mahkeme’sinin önüne getirilen olgular üzerinden, bu suçların mağduru çocukları koruyabilmenin ve önleyebilmenin tartışılması amaçlanmıştır.

Ocak 2010 tarihinden sonra Adana Adliyesi 3 nolu Ağır Ceza Mahkeme’sine çocuk istismarı ve ihmali nedeniyle getirilen/gönderilen/başvuran 15 yaş altı 5 tane mağdur çocuğa ve faillerine ait veriler geriye dönük olarak incelenmiştir.

Olgularımız değerlendirildiğinde; 5 olgudan 13 yaş 11 aylık olan kız çocuğunun fuhuşa sürüklendirildiği öğrenilmiştir. Olgularımızın 12 yaş 3 ay, 12 yaş 10 ay, 13 yaş 9 ay ve 14 yaş 7 aylık olan ve 4 mağdur çocuğun erken yaşta gayri resmi olarak evlendirildiği, gebelik sonrası hastalanma ve/veya doğum nedeniyle hastaneye getirilmiş ve ilgili sağlık kurum yetkilileri tarafından emniyete suç duyurusunda bulunularak yasal süreçlerin başlatıldığı öğrenilmiştir.

Çocuk istismarı dünyanın her yerinde görülebilmekte ve konunun üzerine gidildikçe sıklığının oldukça fazla olduğu anlaşılmaktadır. Konu ile ilgili profesyonellerin sayısı, duyarlılıkları ve bilgileri arttıkça sıklıkla ilgili rakamlar da artmaktadır. Görüldüğü gibi istismar olgularının değerlendirilmesinde tıp, hukuk ve sosyal hizmetler alanlarının işbirliği içinde çalışılması esastır. Bu alanlardaki eksikliklerin giderilmesi ülkemiz için önemli bir gelişme olacaktır.   

Sonuç olarak; çocuk istismarı ve ihmalinin önlenebilmesi için; konuyla ilgili olan kurumlar arasında gerekli koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması ülkemiz için bir gereksinimdir.

İndirmeler

İndirme istatistik verileri henüz hazır değil.

Yazarların Özgeçmişleri

Sunay Fırat, Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı
Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Yrd. Doç. Dr.
Yiğit İltaş, Çukurova Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Muhakemeleri Hukuku Anabilim Dalı
Çukurova Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Muhakemeleri Hukuku Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi
Mete Korkut Gülmen, Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı,
Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Prof. Dr.

Referanslar

1. Turkish Language Association, General Turkish Dictionary. [cited 2016 march 13]; avaible at http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=%C4%B0ST%C4%B0SMAR) Erişim Tarihi: 08.03.2016.
2. Ejder Yılmaz Hukuk Sözlüğü, Yetkin Yayınları Ankara 2006 sayfa 328.
3. http://www.who.int/violence_injury_prevention/resources/publications/en/guidelines_chap7.pdf. 1 Eylül 2015.
4. Polat O. Cinsel İstismar. İçinde: Polat O, Editör. Tüm Boyutlarıyla Çocuk İstismarı, Cilt 1-Tanımlar. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2007;93-158.
5. Burt MR, Estep RE. Who is a victim? Definitional problems in sexual victimization. Victimology: An International Journal, 1981;6(1-4):15-28.
6. Örün E., Tatlı, MM. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne Göre Türk Çocuklarının Sağlık ve Sosyal Hakları Açısından Durumu. Yeni Tıp Dergisi, 2012;29(3),132.
7. http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5237.html. 1 Eylül 2015.
8. Yurtcan E. (2005). Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar. Yeni Türk Ceza Kanunu. İstanbul Barosu Yayın Kurulu. 176-81
9. Polat O. (2001). Çocuk ve Şiddet. Der Yayınları, İstanbul, 207-314.
10. http://www2.tbmm.gov.tr/d24/1/1-0918.pdf. Erişim Tarihi: 2 Eylül 2015.
11. http://www.cte-ds.adalet.gov.tr/dosyalar/mevzuat/kanunlar/ckk.pdf. 2 Eylül 2015.
12. Soyaslan, D. Ceza hukuku özel hükümler. Gözden Geçirilmiş 5. Baskı, Yetkin Basımevi, Ankara, Türkiye. 2005;182.
13. Yalvaç G Türk Ceza Kanunu. Karşılaştırmalı-Gerekçeli TCK, CMK, CGTİK ve İlgili kanunlar ile Yönetmelikler Kitabı. G Yalvaç (Ed), Ankara. Adalet Yayınevi, 2005; s.218-24.
14. İşeri E. Cinsel istismar: İçinde Çuhadaroğlu Çetin F, Pehlivantürk B, Ünal F, Uslu R, İşeri E, Türkbay T, Coşkun A, Miral S, Motavallı N (editörler). Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Temel Kitabı. Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 2008;470-477.
15. Finkelhor D. The international epidemiology of child sexual abuse. Child Abuse Negl, 1994;18:409-417.
16. Kara B, Biçer Ü, Gökalp A. Çocuk istismarı. Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Dergisi, 2004;47:140-151.
17. Dubowitz H. Preventing child neglect and physical abuse. Pediatr Rev.,2002;23:191-196.
18. Gorey GM, Leslie DR. (1997). The prevalence of child sexuel abuse: integrative review adjustment for potential response and meajurment biases. Child Abuse Negl.,1997;21:391-398.
19. Dube SR, Anda RF, Whitfield CL, Brown DW, Fellitti JW, Dong M, Giles WH. Longterm conseguences of childhood sexuel abuse by gender of victim. Am J Prev Med., 2005;28:430-438.
20. Beitchman JH, Zucker KJ, Hood JE, DaCosta GA, Akman D. (1991). A review of the short-term effects of child sexual abuse. Child Abuse Negl., 15:537-556.
21. Nour NM. (2009). Child marriage: a silent health and human rights issue. Rev Obstet Gynecol, 2: 51-6.
22. http://yayin.adalet.gov.tr/kanunlar/mk.htm. Erişim Tarihi: 17 Eylül 2015.
23. https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5237.html TCK, Beşinci Bölüm, Çocuk Düşürtme, Düşürme veya Kısırlaştırma, madde 99/6. Erişim Tarihi: 26 Mart 2016.
24. Aras, B. Hukuk ve ceza mahkemelerinin yaş tespiti kararlarının birbirine etkisi. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, 2015;5(5).
25. Gök Ş., Erölçer N., Özen C. Adli tıpta Yaş Tayini. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi, Basım Atölyesi, İstanbul, 1985;
26. Horozgil, D. Çocukların Cinsel İstismarı Suçunun Basit Şekli. TBB Dergisi, 2011;(93):108-146)
27. Fergusson DM, Boden JM, Horwood LJ. Exposure to childhood sexual and physical abuse and adjustment in early adulthood. Child Abuse Negl 2008; 32:607-619.
28. Cutajar MC, Paul ME, Ogloff JRP, Thomas SD, Wells DL, Spataro J. Psychopathology in a large cohor of sexually abused children followed up to 43 years. Child Abuse Negl 2010; 34:813-822.
29. Soylu N, Şentürk Pilan B, Ayaz M,Sönmez S. Study of factors affecting mental health in sexually abused children and adolescent. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2012; 13:292-298.
30. Glover DA, Loeb TB, Carmona JV, Sciolla A, Zhang M, Myers HF, et al. Childhood sexual abuse severity and disclosure predict posttraumatic stres symptoms and biomarkers in ethnic minority women. J Trauma Dissociation 2010; 11:152-173.
31. Taner, H. A., Çetin, F. ve ark. Cinsel istismara uğrayan çocuk ve ergenlerde psikopatoloji ve ilişkili risk etkenleri. Anatolian Journal of Psychiatry 2015; 16:294-300.
32. Kendall-Tackett KA, Williams LM, Finkelhor D. (1993). Impact of sexual abuse on children: a review and synthesis of recent empirical studies. Psychol Bull., 113:164-180.
33. Polusny MA, Follette VM. (1995). Long-term correlates of child sexual abuse: theory and review of the empirical literature. Appl Prev Psychol., 4:143-166.
34. Öztop DB, Özcan OO. Cinsel istismar vakalarının sosyodemografik ve klinik özelliklerinin değerlendirilmesi, The Sociodemographic and Clinical Evaluation of Sexually Abused Children. New/Yeni Symposium Journal;48(4):270-276. Available from: http://www.yenisempozyum.net/Pdf/TR-YeniSempoz yum-97e2e73a.PDF.
35. Türkbay T, Söhmen G, Söhmen T. Çocuk ve ergenlerde cinsel kötüye kullanım klinik bulguları, olası sonuçları ve önleme. TC Milli Eğitim Bakanlığı Kartal Rehberlik ve Araştırma Merkezi, http://kartalram.gov.tr/RehberOgretmen/Dokumanlar/KISISEL_GELISIM/CocukveErgenlerdeCinselKotuyeKullanim.doc
36. Zara-Page A. Cinsel istismara bağlı travma: psikolojik tedavi süreçleri ve ilkeleri. Türk Psikoloji Yazıları, 2004;7(14): 15-21.
Yayınlanma Tarihi
2017-04-29
Nasıl Atıf Yapmalı
FIRAT, Sunay; İLTAŞ, Yiğit; GÜLMEN, Mete Korkut. Türk Ceza Kanununda Çocukların Cinsel İstismar Suçu Beş Olgu Sunumu. Adli Tıp Bülteni, [S.l.], v. 22, n. 1, p. 76-81, nis. 2017. ISSN 2149-4533. Erişim Adresi: <http://www.adlitipbulteni.com/index.php/atb/article/view/1029>. Erişim Tarihi: 21 kas. 2017 doi: https://doi.org/10.17986/blm.2017127146.
Bölüm
Olgu Sunumları

Anahtar Kelimeler

Cinsel istismar, Çocuk, Erken yaş evlilikler, Fuhuş, Türk Ceza Kanunu