The Detective Fiction: Forensic Literature in Turkey and The World with Its Implacable Historical Background
PDF (Türkçe)

Keywords

literature
forensic sciences
detective fiction
crime

How to Cite

1.
Ağaoğlu R, Oral G. The Detective Fiction: Forensic Literature in Turkey and The World with Its Implacable Historical Background. The Bulletin of Legal Medicine. 2018;23(3):180-189. DOI: https://doi.org/10.17986/blm.2018345602

Abstract

Language and discourse constitute a whole; literature, which forms a part of discourse through literary works and suggests an idea about so many facts just like historical, social and psychological events, is studied by other disciplines besides Linguistics; Forensic Science, having a multidisciplinary feature, is one of them. As the detective fiction forms a part of literature, the relationship of this part with Forensic Sciences inevitably remains at the forefront. Throughout the emergence of human beings, crime occupies a place in the life of the mankind and this issue manifests itself in literary works. The detective fiction, formed through crime-criminal-detective triangle, is a source by which Forensic Sciences profit. This study is carried out to investigate developmental stages of the detective fiction by assessing the position of the detective fiction in Turkish and world literature.

In the scope of the study, a literature review was made and developmental stages of the detective fiction in Turkish and world literature were traced. In this regard, a qualitative study was prepared and a chronological schema which reveals the most important and lively works of Turkish and world literature was created.

At the end of the study, it was learned that the detective fiction emerged through police power and the policemen and the detectives, who had left their marks in history, set light to literary works which still remain a mystery.

https://doi.org/10.17986/blm.2018345602
PDF (Türkçe)

References

Şahin S. Cinai Meseleler: Osmanlı-Türk Polisiye Edebiyatında Biçim ve İdeoloji (1884-1928), İletişim Yayınları, İstanbul. 2017; 9-30.

Mızıkyan A. Crime, Detection, and the Restoration of Order: A Study in Wilkie Collins’s The Moonstone, Litera: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Dergisi, No: 16, İstanbul, 2004;105.

Poe EA. The Murders in the Rue Morgue, Vintage Classics, London, 2009; 3-35.

Bayram EG. Türkiye’de Polisiye Roman: Osman Aysu Romanları, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, 2004; 18.

Terrill RJ. World Criminal Justice Systems: A Survey (Seventh Edition), Anderson Publishing, New Jersey, 2009; 9-119.

O’ Brien JF. The Scientific Sherlock Holmes: Cracking The Case With Science and Forensics, Oxford University Press, 2012; 6-12.

Gendrot SB. The Social Control of Cities: A Comparative Perspective, Blackwell Publishers, The United Kingdom, 2000; 28-64.

Monkkonen EH. Police in Urban America: 1860 - 1920, The Press Syndicate of The University of Cambridge, The United Kingdom, xiii.1981.

Kutsal Kitap: Eski ve Yeni Antlaşma (Tevrat, Zebur, İncil). (2009). Yeni Yaşam Yayınları, 4: 8.

Sophocles. Antigone, Oedipus The King & Electra. Hall E., editor. Oxford University Press, ix.1994.

Shakespeare W. Titus Andronicus. Wilson JD, editor. Cambridge University Press, 2009; New York.

Honan P. Shakespeare: A Life, Oxford University Press, USA, 1998; 59-60.

Worthington H. From The Newgate Calendar to Sherlock Holmes. Rzepka, C. J., Horsley, L. editors. A Companion to Crime Fiction, Wiley-Blackwell Publishing, The United Kingdom, 2010;11-27.

The Newgate Calendar. Danachair D, editor. The Newgate Calendar, The Ex- classics Project, 2009;10.

Harrington W. Which The Justice, Which The Thief, Bobbs - Merrill, 1963; 827-837.

Morton J. The First Detective: The Life and Revolutionary Times of Vidocq: Criminal, Spy and Private Eye, Ebury Press, Great Britain, 2004;2.

Panek LL. An Introduction to The Detective Story, Bowling Green State University Popular Press, Ohio, 1987; 8.

Bandy WT. (1964). Who Was Monsieur Dupin?. Modern Language Association, 1964; 79; 509-510.

Çelik E. Batı Edebiyatında Polisiye Romanın Gelişimi Sürecinde Düşünsel ve Sosyal Etkiler. Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar Dergisi, 2015; 6-8.

Rowland S. From Agatha Christie to Ruth Rendell: British Women Writers in Detective and Crime Fiction, Palgrave Macmillian UK, 2001; 60-64.

Grossvogel DI. Death Defferred: The Long Life, Splendid Afterlife and Mysterious Working of Agatha Christie. Bens- tock B., editör. Essays On Detective Fiction, The Macmilli- an Press,1983; 1-17.

Bargainnier EF. The Gentle Art of Murder: The Detective Fiction of Agatha Christie, Bowling Green University Popular Press, Ohio, 1980; 6-9.

Van Dine SS. Twenty Rules for Writing Detective Stories, OMNIBUS, Philo Vance Investigates, 1928; 985-989.

Üyepazarcı E. Türkiye’de Polisiye Romanın İlk Dönemi: 1883-1928, 221B Polisiye Dergisi, İstanbul, 2017; 28-30.

Tanör B. Anayasal Gelişmelere Toplu Bir Bakış. Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi Cilt 1, İletişim Yayınları, İstanbul, 1985; 10-23.

Kılıçbay MA. Osmanlı Aydını. Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi Cilt 1, İletişim Yayınları, İstanbul,1985; 55-56.

Koloğlu O. Osmanlı Basını: İçeriği ve Rejimi. Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi Cilt 1, İletişim Yayınları, İstanbul, 1985; 68-84.

Akbulut U. Osmanlı Basın Tarihine Bir Katkı: Gazetelerin Yayınlanma Amaçları Üzerine (1831-1876). Turkish Studies: International Periodical For The Languages, Literature And History of Turkish or Turkic, Volume 8/5 Spring, Ankara, 2013; 37-40.

Kudret C. Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türk Edebiyatı. Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi Cilt 2, İletişim Yayınları, İstanbul, 1985; 392-393.

Akyüz K. Modern Türk Edebiyatı’nın Ana Çizgileri (18601923), İnkılap Yayınevi, 1965; 69-70.

Uğur V. 1980 Sonrası Türkiye’de Popüler Roman. Prof. Dr. Mine Mengi Adına Türkoloji Sempozyumu Bildirileri Kitabı, Adana, 2012; 420-428.

Midhat Efendi, A. Esrârı Cinâyât, Türk Dil Kurumu Yayınları; 2000

Okay O. Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı. İhsanoğlu, E., editör. Osmanlı Medeniyeti Tarihi 1. Cilt, Feza Gazetecilik A. Ş., İstanbul, 1999; 82.

Şahbenderoğlu İ. On Dokuzuncu Yüzyıl Okuruna Sunulan Âsâyiş - Bahş Bir Roman: Esrâr-ı Cinâyât. Journal of Language and Literature Studies, 2013; (08); 10.

Canatak AM. Postmodern Polisiye Roman Ve Pınar Kür’ün Bir Cinayet Romanı, A.Ü. Türkiye Araştırmaları Enstitü Dergisi, Erzurum, 2013; 226.

Öztuna Y. II. Abdülhamid: Zamanı Ve Şahsiyeti, Ötüken Yayınları, 2008;17-25.

Kutlu AT. Kurtlar Sofrası: II. Abdülhamid, Nokta Kitap, İstanbul, 2016;15-16.

Haslip J. The Sultan: The Life of Abdul Hamid II, London: Weidenfeld and Nicolson, 1973; 10-31.

Danişmend İH. İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi Cilt 1, Türkiye Yayınevi, 1947; 1557-1566.

Bozdağ İ. Sultan Abdülhamid’in Hatıra Defteri, Truva Yayınları, İstanbul, 2009;24.

Anameriç H. Sultan II. Abdülhamid Döneminde Kütüphane Kurumu Anlayışının Değişimi. Sultan II. Abdülhamid Sempozyumu: Sosyo - Kültürel Hayat - Sanat - Basın Bildiriler, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2014;103-111.

Ayvazoğlu B. ‘Üdebânın Hakikî ve Müşfik Dostu’ Sultan II. Abdülhamid’in Edebiyat ve Edebiyatçılarla İlişkileri. Gün, F., Erbay, H. İ., editörler. Sultan II. Abdülhamid Han ve Dönemi, TBMM Basımevi, 2017; 259-261.

Esen N. Modern Türk Edebiyatı Üzerine Okumalar, İletişim Yayınları, İstanbul, 2012; 6-29.

Uslu MF. (2015). Armenian Literary Studies In Turkey And New Prospects, New Perspectives On Turkey, 2015;53;195.

Türk H. Bir Servet-i Fünûn Yazarı: Yeni Zelanda Fikri ve Anadolu’ya Avdet. Turkish Studies: International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Ankara, Volume 9/3, 2014;1500-1501.

Karabulut M. Tevfik Fikret ve Cenap Şahabettin’in Şiirlerinde Melankoli, Turkish Studies: International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish and Turkic, Volume 10/2, Ankara, 2015;510-511.

Üyepazarcı E. Polisiye Romanın Türkiye’deki Öyküsü (1929 - 1990), 221B Polisiye Dergisi, İstanbul, 2017; 36.

Sagaster B. Detectives “alaturka”: Crime Fiction in Turkey. K.M., editor. Intercultural Aspects in and around Turkic Literatures, 2006;139.

Uğur V. 1980 Sonrası Türk Edebiyatında Popüler Roman, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2009;166.

Bayram EG. Osman Aysu Polisiyeleri, İletişim. 2005; 224-231.

Ilıcak NG, Başoğlu N. Investigation of Values in Ahmet Ümit’s Tale Books. Karaelmas Journal of Educational Sciences, 2018; 90-91.

Gezer H. Türk Edebiyatında Polisiye Roman ve Ahmet Ümit’in Polisiye Roman Kurguları, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2006; 56-57.

Hatman A. Son Teşebbüs: Siyasi Cinai Gastro, Esen Kitap, 2015; İstanbul

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Downloads

Download data is not yet available.