Adolesan Gebelere Verilen Planlı Eğitimin Annenin Benlik Saygısı ve Bebeği Algılama Üzerine Etkisi

  • Emine Altun Yılmaz Cumhuriyet üniversitesi
  • Sevim Savaşer Emekli Öğretim Üyesi

Özet

Amaç: Bu çalışma, adölesan gebelere verilen gebelik, anneliğe hazırlık, doğum sonrası annenin bakımı, yenidoğan bakımı konularında planlı eğitimin annenin benlik saygısı ve bebeğini algılaması üzerine etkisini belirlemek amacıyla kesitsel olarak gerçekleştirildi.

Gereç ve Yöntem: Araştırma grubunu Sivas’ta bulunan rastgele seçilen 15-19 yaşında, okur-yazar ve ilk gebeliği olan 40 olgu, 40 kontrol olarak toplam 80 gebe oluşturdu. Bireylere ait tanıtıcı bilgileri içeren anket formu, Kendine Saygı Ölçeği ve Yenidoğanı Algılama Ölçeği kullanılarak elde edilen verilerin değerlendirilmesinde; ki-kare testi, Kruskal Wallis testi, Mann Whitney U testi, Wilcoxon Eşleştirilmiş İki Örnek testi, Fisher ki-kare testi kullanıldı.

Bulgular: Bireylerin sosyo-demografık özellikleri, bebeklerin doğum ağırlığı ortalamaları, bebeğin kucağa alınma zamanı ve cinsiyetleri açısından olgu ve kontrol grupları arasında fark olmadığı, grupların benzer olduğu görüldü. Olgu ve kontrol grubundaki adölesanlarda eğitim sonrası süreçte kendine saygı ölçeğinden aldıkları puan ortalamalarında artış olduğu belirlendi. Olgu grubundaki puan artışı (7.6 ± 8.3), kontrol grubundan (2.9 ± 8.0) anlamlı olarak fazla idi (t=2.54; p=0.01). Annenin bebeğini algılama durumuna; her iki grupta da yaş, öğrenim durumu, bebek cinsiyeti, aile yapısı, evlilik süresi gibi faktörlerin etkili olmadığı, ancak deney grubunda gelir düzeyinin etkili olduğu tespit edildi.

Sonuç: Çocuk evliliklerinin toplumumuzda normal kabul edilmesi algısının değiştirilerek insan hakları ihlali olarak algılanması için toplumun bilinçlendirilmesi, örgün eğitim kalitesi ve erişilebilirliğinin artırılması, özellikle kız çocuklarının bilgi, beceri ve destek ağları ile güçlendirilmesi, bu konuda ebeveyn ve toplumun bireylerinin eğitilmesi ve harekete geçirilmesi sağlanmalıdır.

İndirmeler

İndirme istatistik verileri henüz hazır değil.

Yazarın Özgeçmişi

Emine Altun Yılmaz, Cumhuriyet üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Sivas

Referanslar

1. Yazıcı S. Annelerin Öz-Bakım Gücü, Sağlıklı Bebeklerinin Bakım Sorunlarını Çözme Becerileri ve Bu Süreçte Hemşirenin Eğitici Rolünün Etkisi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Doktora Tezi, İstanbul, 1995.
2. Kara Uzun A, Şimşek Orhan F. Adölesan gebeliklerin anne ve bebek sağlığına olan etkileri. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. 2013:66(1).
3. Eskicioğlu F. Adölesan doğumlara yaklaşımda beş yıllık sonuçlarımız. Pamukkale Tıp Dergisi 2015;8(3):199-203.
4. Yakıt E, Coşkun A. Toplumsal açıdan çocuk yaşta evlilikler gerçeği: Hemşire ve ebenin sorumluluğu. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi 2014;11(3):3-10.
5. Kesim M. Adölesanlarda İstenmeyen Gebelik Sorunları. 2.Uluslar arası Adölesan ve Sorunları Kongresi, Program ve Sunu Özetleri Kitabı. Kapadokya, 2001:80-86.
6. Kütük S. Adölesan gebelik riskleri ve sorunları. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi. 2012:16/Ek.
7. Melekoğlu R, Evrüke C, Kafadar T, Mısırlıoğlu S, Büyükkurt S, Özgüren F. Adölesan gebeliklerin perinatal sonuçları. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Dernegi Dergisi. 2013;10(4):213-9.
8. Causby V, Nixon C, Bright JM. Influences on adolescent mothers-infant interactions. Adolescence 1991;26(103):619-30.
9. Miller CL, Miceli PJ, Whitman L, Borkowski JG. Cognitive readiness to parent and intellectual-emotional development in children of adolescent mothers. Developmental Psychology. 1996;32(3):533-541.
10. Patricia LE, Karen LM, Marianne EF. Qualities of adolescent mothers’ parenting. journal of Adolescent Health. 1996;32(2):533-541.
11. Coley RL, Lansdale LC. Adolescent pregnancy and parenthood. American Pyschologist. 1998;53(2):152-166.
12. East P, Matthews KL, Felice ME. Qualities of adolescent mothers’ parenting. Journal of Adolescent Health. 1994;15:163-168.
13. Porter LS, Sobong LC. Differences in maternal perception of the newborn among adolescent. pediatric nursing. 1990;16(1):101-104.
14. Aştı N, Bilgin H. Hemşirelik yüksekokulu öğrencileri ile diğer üniversiteli kız öğrencilerde benlik saygısının karşılaştırılması. IV.Ulusal Hemşirelik Eğitimi Sempozyum Kitabı. Kıbrıs, 1997:250-258.
15. Boğenç A. Grupla Psikolojik Danışmanın Suçlu Gençlerin Kendine Saygı Düzeylerine Etkisi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara, 1998.
16. Taşkın L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, Akademisyen Kitabevi, Ankara 2014.
17. Derman O. Adolesanlarda 1. 2. ve 3. Basamak Yaklaşım. 2.Uluslar arası Adölesan ve Sorunları Kongresi, Program ve Sunu Özetleri Kitabı, Kapadokya. 2001:58-66.
18. Sezgin B, Akın A. Adölesan dönemi üreme sağlığı. Sağlık ve Toplum 1998;8(3-4):27-32.
19. East P, Matthews KL, Felice ME. Qualities of adolescent mothers’ parenting. Journal of Adolescent Health. 1994;15:163-168.
20. Emmons RD, Nystul MS. The Effects of a prenatal course including prep for effective family living on self-esteem and parenting attitudes of adolescents: a brief report. Adolescence. 1994;29(116):935-938.
21. Flynn L. The adolescent parenting program: Improving outcomes through mentorship. Public Health Nursing. 1999;16(3):182-189.
22. Mercer RT, Ferketich SL. Maternal – infant attachment of experienced and inexperienced mothers during infancy. Nursing Research 1994;43(6):344-351.
23. Kemp VH, Sibley DE, Pond EF. A comparison of adolescent and adult mothers on factor affecting maternal role attainment. Maternal-Child Nursing Journal 1990;19(1):63-75.
Yayınlanma Tarihi
2017-04-29
Nasıl Atıf Yapmalı
YILMAZ, Emine Altun; SAVAŞER, Sevim. Adolesan Gebelere Verilen Planlı Eğitimin Annenin Benlik Saygısı ve Bebeği Algılama Üzerine Etkisi. Adli Tıp Bülteni, [S.l.], v. 22, n. 1, p. 27-33, nis. 2017. ISSN 2149-4533. Erişim Adresi: <http://www.adlitipbulteni.com/index.php/atb/article/view/976>. Erişim Tarihi: 21 kas. 2017 doi: https://doi.org/10.17986/blm.2017127138.
Bölüm
Araştırma Makaleleri

Anahtar Kelimeler

Adölesan gebe, Adölesan anne, Benlik saygısı, Bebeği algılama durumu, Eğitim