Araştırma Makalesi

Çocuk Acil Servise Son Beş Yılda Gelen Zehirlenmeler: 1734 Olgunun Değerlendirilmesi

10.17986/blm.2018238625

  • Gülçin Bozlu
  • Necdet Kuyucu

Gönderim Tarihi: 01.03.2018 Kabul Tarihi: 10.04.2018 The Bulletin of Legal Medicine 2018;23(2):106-109

Amaç:

Çocukluk çağı zehirlenmeleri ani olarak ortaya çıkan, ciddi morbidite ve mortaliteye yol açabilen önlenebilir önemli bir toplum sağlığı sorunudur. Bu çalışmada, son beş yıl içerisinde zehirlenme nedeniyle çocuk acil servisimize başvuran hastalar değerlendirilmiştir.

Gereç ve Yöntem:

1 Ocak 2013 ve 31 Aralık 2017 tarihleri arasında zehirlenme nedeniyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil Servisine getirilen 1734 çocuk hastanın dosya kayıtları retrospektif olarak incelendi. Olgular yaş, cinsiyet, zehirlenme nedeni, zehirlenmeye neden olan farmakolojik ajanlar ve tedavileri yönünden değerlendirildi.

Bulgular:

Beş yıl içerisinde acil servise getirilen çocuk hastaların %0,68’i zehirlenmelerdi. Zehirlenme nedeniyle gelen olguların 1020’si (%58,8) kız ve 714’ü (%41,2) erkekti (kız/erkek: 1,4). Hastaların yaş ortalamaları 9,68 ± 2,85 yıl (5 ay-18 yıl) olup; kızların yaş ortalaması erkeklerden yüksek bulundu (sırasıyla 12,61 ± 2,7 yıl ve 8,14 ± 3,7 yıl, p=0.07). En sık zehirlenme nedeni ilaçlar (n=1031; %59,4) olup, en sık gözlenen ilaç grubu analjeziklerdi (n=374; %21,5). Olguların 571’i (%32,9) özkıyım girişimi nedeniyle getirilmişti. Olguların 1157’si (%66,2) Acil Serviste, 190’ı (%10,9) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları servisinde, 62’si (%3,5) Çocuk Yoğun Bakım servisinde ve 325’i (%18,7) Çocuk Cerrahisi servisinde tedavi edildi.

Sonuç:

Bu çalışmada elde edilen bulgular, zehirlenme nedeniyle acil servise getirilen çocuklarda en sık nedenin ilaçlar olduğunu göstermektedir. Bu olguların kayda değer bir kısmı özkıyım girişimidir. Çevre, aile, ilaç üreticileri ve hekimler tarafından alınacak tedbirler sayesinde çocukluk çağı zehirlenmelerinin önüne geçilmesi mümkün olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Acil,Çocuk,Zehirlenme,Özkıyım,Adli tıp.