Çocuk Acil Servise Son 5 Yılda Gelen Zehirlenmeler: 1734 Olgunun Değerlendirilmesi
PDF

Anahtar Kelimeler

Acil
çocuk
zehirlenme
özkıyım
adli tıp

Nasıl Atıf Yapmalı

1.
Bozlu G, Kuyucu N. Çocuk Acil Servise Son 5 Yılda Gelen Zehirlenmeler: 1734 Olgunun Değerlendirilmesi. Bull Leg Med [Internet]. 10 Nisan 2018 [a.yer 23 Mayıs 2019];23(2):106-9. Erişim adresi: https://www.adlitipbulteni.com/index.php/atb/article/view/1191

Öz

Amaç: Çocukluk çağı zehirlenmeleri ani olarak ortaya çıkan, ciddi morbidite ve mortaliteye yol açabilen önlenebilir önemli bir toplum sağlığı sorunudur. Bu çalışmada, son beş yıl içerisinde zehirlenme nedeniyle çocuk acil servisimize başvuran hastalar değerlendirilmiştir.

Gereç ve Yöntem: 1 Ocak 2013 ve 31 Aralık 2017 tarihleri arasında zehirlenme nedeniyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil Servisine getirilen 1734 çocuk hastanın dosya kayıtları retrospektif olarak incelendi. Olgular yaş, cinsiyet, zehirlenme nedeni, zehirlenmeye neden olan farmakolojik ajanlar ve tedavileri yönünden değerlendirildi.

Bulgular: Beş yıl içerisinde acil servise getirilen çocuk hastaların %0,68’i zehirlenmelerdi. Zehirlenme nedeniyle gelen olguların 1020’si (%58,8) kız ve 714’ü (%41,2) erkekti (kız/erkek: 1,4). Hastaların yaş ortalamaları 9,68 ± 2,85 yıl (5 ay-18 yıl) olup; kızların yaş ortalaması erkeklerden yüksek bulundu (sırasıyla 12,61 ± 2,7 yıl ve 8,14 ± 3,7 yıl, p=0.07). En sık zehirlenme nedeni ilaçlar (n=1031; %59,4) olup, en sık gözlenen ilaç grubu analjeziklerdi (n=374; %21,5). Olguların 571’i (%32,9) özkıyım girişimi nedeniyle getirilmişti. Olguların 1157’si (%66,2) Acil Serviste, 190’ı (%10,9) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları servisinde, 62’si (%3,5) Çocuk Yoğun Bakım servisinde ve 325’i (%18,7) Çocuk Cerrahisi servisinde tedavi edildi.

Sonuç: Bu çalışmada elde edilen bulgular, zehirlenme nedeniyle acil servise getirilen çocuklarda en sık nedenin ilaçlar olduğunu göstermektedir. Bu olguların kayda değer bir kısmı özkıyım girişimidir. Çevre, aile, ilaç üreticileri ve hekimler tarafından alınacak tedbirler sayesinde çocukluk çağı zehirlenmelerinin önüne geçilmesi mümkün olacaktır.

https://doi.org/10.17986/blm.2018238625
PDF

Kaynaklar

Mowry JB, Spyker DA, Brooks DE, McMillan N, Schauben JL. 2014 Annual Report of theAmericanAssociation of Poison Control Centers’ NationalPoison Data System (NPDS): 32nd Annual Report. ClinicalToxicol (Phila). 2015;53:962-1147. DOI: https://doi.org/10.3109/15563650.2015.1102927

Özcan N, İkincioğulları D. Ulusal Zehir Danışma Merkezi 2008 Yılı Çalışma Raporu. Türk Hij Den Biyol Derg. 2009;66:29-58

Yavuz S, Aydın S. Zehirlenme olgularının profili. Toksi¬koloji Dergisi 2003;1:47-52

Sarıkayalar F. Zehirlenmeler. Katkı Pediatri Dergisi 2001;22:377-95

Sahin S, Carman KB, Dinleyici EC. Acute poisoning in children; data of a pediatric emergency unit. Iran J Pediatr. 2011;21:479-84

Mc Kenzie LB, Ahir N, Stolz U, Nelson NG. Household cleaning product-related injuries treated in US emergency departments in 1990-2006. Pediatrics. 2010;126:509-16. DOI: https://doi.org/10.1542/peds.2009-3392

Shannon M. Ingestion of toxic substances by children. N Engl J Med. 2000;342:186-91. DOI: https://doi.org/10.1056/NEJM200001203420307

Ozdemir R, Bayrakcı B. Zehirlenmeler ve Hacettepe Deneyimi. Katkı Ped Derg 2009; 31: 47-87

Nalliah RP, Anderson IM, Lee MK, Rampa S, Allareddy V, Allareddy V. Children in the United States make closeto 200,000 emergency department visits due to poisoning each year. Pediatr Emerg Care. 2014;30:453-7. DOI: https://doi.org/10.1097/PEC.0000000000000160

Aji DY, İlter O. Türkiye’de çocuk zehirlenmeleri. Türk Ped Arş 1998; 33 :154–8

Rodgers GC, Matyunas NJ. Poisonings: Drugs, chemicals, and plants. In: Nelson Textbook of Pediatrics. Editors: Behrman RE, Kliegmen RM, Jenson HB, W.B. Saunders, Philadelphia. 2004, pp. 2362-74

Biçer S, Sezer S, Çetindağ F, Kesikminare M, Tombulca N, Aydoğan G, ve ark. Çocuk Acil Kliniği 2005 Yılı Akut Zehirlenme Olgularının Değerlendirilmesi. Marmara Medical Journal 2007;20:12-20

Litovitz T, Manoguerra A. Comparison of pediatric poisoning hazards: as analysis of 3,8 million exposure incidents. Pediatrics 1992;89:999-1006

Yılmaz HL, Derme T, Yıldızdaş D, Alhan E. Çukurova bölgesi’ndeki çocukluk çağı zehirlenme olgularının değerlendirilmesi. Nobel Med 2009;5:35-44

Franklin RL, Rodgers GB. Unintentional child poisonings treated in United States hospital emergency departments: national estimates of incident cases, population-based poisoning rates, and product involvement. Pediatrics. 2008 Dec;122(6):1244-51. DOI: https://doi.org/10.1542/peds.2007-3551

Özcan T, Tosun A, İnan G, Yendur G, Özbek E, Can D ve ark. Hastanemize başvuran zehirlenme olgularının değerlendirilmesi. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2002;3:5-8. DOI: https://doi.org/10.4274/tpa.46.80

Ozdemir R, Bayrakci B, Tekşam O, Yalçin B, Kale G. Thirty-three-year experience on childhood poisoning. Turk J Pediatr. 2012;54:251-9

Creative Commons License

Bu makale şununla ruhsatlandırılmıştır: Creative Commons Attribution 4.0 International License.

İndirme Sayısı

İndirme verileri henüz hazır değil.