Türkiye’deki Psikiyatri Hekimlerinin Adli Psikiyatri Bilgi Düzeyi Nedir? “Sizce Adli Psikiyatri Bir Yan Dal Olmalı mıdır?”
PDF

Anahtar Kelimeler

adli psikiyatri
sağlık hukuku
yaş
cinsiyet

Nasıl Atıf Yapmalı

1.
Saygılı Çağatay, Ak S, Cantürk G. Türkiye’deki Psikiyatri Hekimlerinin Adli Psikiyatri Bilgi Düzeyi Nedir? “Sizce Adli Psikiyatri Bir Yan Dal Olmalı mıdır?”. Bull Leg Med [Internet]. 28 Mart 2019 [a.yer 20 Ekim 2019];24(1):1-. Erişim adresi: https://www.adlitipbulteni.com/index.php/atb/article/view/1192

Öz

Amaç: Adli Psikiyatri pek çok ülkede hali hazırda psikiyatrinin bir yan dalı olarak tanımlanmaktadır. Ancak ülkemizde henüz yapılandırılmış bir eğitimi yoktur. Bu çalışmayla, psikiyatri hekimlerinde, sağlık hukuku temel bakış açısıyla adli psikiyatri alanında biriken bilginin düzeyini ölçmek ve camiada adli psikiyatrinin yan dal olmasına bakış açısını ve bunun belirleyicilerini saptamak istedik.

Yöntem: Veriler, Türkiye’de psikiyatri hekimlerinin çoğunluğunun üye olduğu elektronik posta grubunda duyurulmak suretiyle, internet anketi yöntemi ile elde edilmiştir. Örneklemi, çalışmaya katılmayı kabul eden Türkiye genelinde bulunan, kamu (Devlet Hastanesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üniversite Hastanesi) (184 kişi) ve özel hastaneler (8 kişi) ile özel muayenehanede (15 kişi) görev yapan 207 psikiyatri hekimi oluşturmaktadır. Veri toplama araçları olarak, araştırmacılar tarafından oluşturulan “Demografik Bilgiler Anketi” ile “Psikiyatri Hekimlerinin Sağlık Hukukundaki Bilgi Düzeylerinin Saptanması Bilgi Düzeyi Anketi” kullanılmıştır.

Bulgular:Bilgi Düzeyi Anketi’ne verilen 1 ve 5 puan arasındaki cevapların ortalaması 3,44 olarak saptanmıştır. Araştırmaya katılan hekimlerin 187’si (%90,3’ü) Adli Psikiyatrinin bir yan dal olarak tanımlanması gerektiğini düşünürken, 20’si (%9,7’si) ise gerek olmadığını ifade etmiştir. Cinsiyet, unvan, Adli psikiyatri rotasyonu yapmış olma, 8. Soruya doğru yanıt verme kontrol edildiğinde tek başına yaş arttıkça Adli Psikiyatriyi yan dal olarak istememe artmaktadır.

Tartışma: Bilgi düzeyi ortalaması unvandan, mesleki tecrübeden, eğitim alınan kurum tipinden, asistanlık döneminde pratik ya da teorik adli psikiyatri eğitimi alıp almamaktan etkilenmemektedir. Bunun sebebi hekimlerin kendi çabaları ile bu bilgilere ulaşma çabaları olabilir. Tecrübeli hekimlerin adli psikiyatriyi yan dal olarak daha az görmek istemelerinin nedeni, bu hekimlerin, psikiyatristlerin psikiyatriyi bir bütün olarak ele almaları ve adli mevzulara da psikiyatrinin en az ...

https://doi.org/10.17986/blm.2019149810
PDF

Kaynaklar

Sercan S. (ed.). Adli Psikiyatri Uygulama Kılavuzu. Ankara: Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları, 2007.

T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı (2011-2023). Sağlık Bakanlığı Yayın No: 847. ISBN 978-975-590-391-0.

Erzurumluoğlu E. Sözleşmeler Hukuku. Ankara: Yetkin Yayınları, 2015, s.187-196

Zengin MA. Hekimin Hukuk Rehberi. Ankara: Adalet Yayınevi, 2016, s. 11-12, s.13, s. 22-24.

Günday HM. Psikiyatristin Hukuki Sorumluluğu, Ankara: Yetkin Yayınları, 2015, s.78-81, s.75-77, s.78-81, s.89-97, s.131-154, s.150-154.

Özalp F, Özalp Ö. Hekimin Cezai Sorumluluğu. Ankara: Adalet Yayınevi, 2014, s.61-63, s.67, s.76, s.151, s.61-63, s.109-110, s.138-142, s.162.

Irız BÇ. Sağlık Hizmetlerinden Kaynaklanan Zararlardan Dolayı İdarenin Sorumluluğu. Ankara: Adalet Yayınevi, 2011, s.54-57.

Ercan İ. Ceza Hukuku Genel Hükümler. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2013, s.144-150.

Creative Commons License

Bu makale şununla ruhsatlandırılmıştır: Creative Commons Attribution 4.0 International License.

İndirme Sayısı

İndirme verileri henüz hazır değil.